Вазоклин-Дарница

Категории
Фильтры
Фильтр
Цена
грн.
Сбросить
Фильтр
Сортировка
нет в наличии
Вазоклин-Дарница таблетки покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка №28

Обратите внимание!

Описание препарата Вазоклин-Дарница – это упрощенная авторская версия сайта a.com.ua.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ! ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВ'Я!

Инструкция Вазоклин-Дарница

Производитель

Дарница

Страна происхождения

Украина

Общее описание

Данное лекарство снижает уровень «вредных» жиров в крови. Является избирательным конкурентным ингибитором ГМГ-КоА редуктазы, которая превращает 3-гидрокси-3-метілглютарілкоензім А в мевалоновую кислоту - предшественник органических спиртов-стеролов (в том числе холестерола). Снижает показатель ЛПНП на 41-61%, аполипопротеина в - на 34-50%, триглицеридов - на 14-33%, холестерина на 30-46%.

Форма выпуска и упаковка

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке; по 3 контурные ячейковые упаковки в пачке; по 14 таблеток в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой. Таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые оболочкой белого или почти белого цвета.

Фармакологическое действие

Препараты, снижающие уровень холестерина и триглицеридов в сыворотке крови. Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы. Код АТХ C10A A05.

Фармокинетика

Всасывания. Аторвастатиншвидкоабсорбуєтьсяпісляпероральногоприйомутамаксимальнійогоконцентраціїуплазмікровідосягаютьсяпротягом1-2годин.Ступіньабсорбціїзростаєпропорційнододозиаторвастатину.Абсолютнабіодоступністьаторвастатину(вихіднийлікарськийзасіб)становитьприблизно14%,асистемнабіодоступністьінгібуючоїактивностіщодогмг-КоА-редуктазистановитьприблизно30%.Низькусистемнудоступністьпрепаратупов'язуютьзпередсистемнимкліренсомуслизовійоболонцішлунково-кишковоготрактута/абопередсистемноюбіотрансформацієюупечінці.Хочаїжазменшуєшвидкістьтаступіньабсорбціїлікарськогопрепаратуприблизнона25%та9%відповідно,виходячизпоказниківCmaxтаAUC,зниженнярівняхолестеринуЛПНЩєподібнимнезалежновідтого,приймаєтьсяпрепаратзїжеюабоокремо.Призастосуванніаторвастатинуввечерійогоконцентраціяуплазмікровібуланижчою(приблизнона30%дляCmaxтаAUC),ніжприранковомуприйомі.ОднакзниженнярівняхолестеринуЛПНщєоднаковимнезалежновідчасуприйомупрепарату. Распределение. Середнійоб'ємрозподілупрепаратуаторвастатинстановитьприблизно381літр.Понад98%препаратузв'язуєтьсязбілкамиплазмикрові.Концентраційнеспіввідношеннякров/плазма,щостановитьприблизно0,25,вказуєнапоганепроникненняпрепаратуверитроцити.Напідставіспостереженьутваринвважається,щоаторвастатинздатнийпроникатиугруднемолоко. Метаболизм. Аторвастатинінтенсивнометаболізуєтьсядоорто-тапарагідроксильованихпохіднихірізнихпродуктівбета-окислення.Придослідженняхinvitroінгібуваннягмг-КоА-редуктазиорто-тапарагідроксильованимиметаболітамиеквівалентнеінгібуваннюаторвастатином.Приблизно70%циркулюючоїінгібіторноїактивностіщодогмг-КоА-редуктазипов'язанозактивнимиметаболітами.Дослідженняinvitroсвідчатьпроважливістьметаболізмуаторвастатинацитохромомp4503a4,щоузгоджуєтьсязпідвищенимиконцентраціямипрепаратувплазмікровілюдинипісляодночасногозастосуваннязеритроміцином,відомимінгібіторомцьогоізоферменту. Экскреция. Аторвастатинтайогометаболітививодятьсяголовнимчиномзжовчюпісляпечінковогота/чипозапечінковогометаболізму,однакцейпрепарат,очевидно,незазнаєкишково-печінковоїрециркуляції.Середнійперіоднапіввиведенняпрепаратузплазмикровілюдинистановитьприблизно14годин,алеперіоднапівзменшенняінгібіторноїактивностіщодогмг-КоА-редуктазистановитьвід20до30годинчерезвнесокактивнихметаболітів.Післяпероральногоприйомупрепаратузсечеювиділяєтьсяменшеніж2%дози. Популяціїхворих Пацієнтилітньоговіку.Концентраціїаторвастатинувплазмієвищими(приблизно40%дляСмахта30%дляAUC)уздоровихпацієнтівлітньоговіку(вікомвід65років),ніжумолодихдорослихлюдей.ЄданіпробільшийступіньзниженняЛПнщпризастосуваннібудь-якоїдозипрепаратуупацієнтівлітньоговікупорівнянозмолодимилюдьми. Дети.Фармакокінетичніданідлягрупипацієнтівдитячоговікувідсутні. Стать.Концентраціїаторвастатинувплазмікровіжіноквідрізняютьсявідконцентраційуплазмічоловіків(приблизнона20%вищедляСмахтана10%нижчедляAUC).Однак,немаєклінічнозначущоївідмінностіузниженнірівняхолестеринулпнщпризастосуванніпрепаратуучоловіківтажінок. Порушенняфункціїнирок.Захворюваннянирокнемаютьвпливунаконцентраціїаторвастатинууплазмікровіабозниженняхс-ЛПНЩ,а,отже,коригуваннядозипрепаратудляпацієнтівзпорушеннямифункціїнирокнепотрібне. Гемодіаліз.Незважаючинате,щоупацієнтівзтермінальноюстадієюзахворюваннянирокдослідженнянепроводились,вважається,щогемодіалізнепідвищуєзначущимчиномкліренсаторвастатину,оскількипрепаратінтенсивнозв'язуєтьсязбілкамиплазмикрові. Печінкованедостатність.Концентраціїаторвастатинууплазмікровіпомітнопідвищеніупацієнтівзхронічноюалкогольноюхворобоюпечінки.ЗначенняпоказниківCmaxтаAUCу4разивищіупацієнтівіззахворюваннямпечінкикласуазашкалоючайлда-П'ю.Упацієнтівіззахворюваннямпечінкикласувзашкалоючайлда-П'юзначенняпоказниківCmaxтаAUCпідвищуютьсяприблизно16-кратнота11-кратновідповідно. Таблица1. Впливодночаснозастосовуванихпрепаратівнафармакокінетикуаторвастатину Одночаснозастосовуваніпрепаратитарежимдозування Аторвастатин Доза(мг) ЗмінаAUC& ЗмінаСмах& #Циклоспорин5,2мг/кг/сутки,стабільнадоза 10мг1разнадобувпродовж28днів 8,7 раза 10,7 раза #Типранавір500мгдвічінадобу/ритонавір200мгдвічінадобу,7дней 10мгРД 9,4 раза 8,6 раза #Телапревір750мгкожні8годин,10дней 20мгРД 7,88 раза 10,6 раза #,‡Саквінавір400мгдвічінадобу/ ритонавір400мгдвічінадобу,15 дней 40мг1разнадобувпродовж4днів 3,9 раза 4,3 раза #Кларитроміцин500мгдвічінадобу,9дней 80мг1разнадобувпродовж8днів 4,4 раза 5,4 раза #Дарунавір300мгдвічінадобу/ ритонавір100мгдвічінадобу,9дней 10мг1разнадобувпродовж4днів 3,4 раза 2,25 раза #Ітраконазол200мг1р/сутки,4дня 40мгРД 3,3 раза 20% #Фосампренавір700мгдвічінадобу/ ритонавір100мгдвічінадобу,14днів 10мг1разнадобувпродовж4днів 2,53 раза 2,84 раза #Фосампренавір1400мг2разинадобу,14днів 10мг1разнадобувпродовж4днів 2,3 раза 4,04 раза #Нелфінавір1250мг2разинадобу,14днів 10мг1разнадобувпродовж28днів 74% 2,2 раза #Грейпфрутовийсік,240мл1разнадобу* 40мг1разнадобу 37% 16% Дилтіазем240мг1разнадобу,28днів 40мг1разнадобу 51% Беззміни Еритроміцин500мг4разинадобу,7дней 10мг1разнадобу 33% 38% Амлодипін10мг,разовадоза 80мг1разнадобу 15% ?12% Циметидин300мг4разинадобу,2тижні 10мг1разнадобувпродовж2тижнів ?Меншеніж1% ?11% Колестипол10мг2разинадобу,28тижнів 40мг1разнадобувпродовж28тижнів Неопределенно ?26%** МаалоксТС®30мл1разнадобу,17дней 10мг1разнадобувпродовж15днів ?33% ?34% Ефавіренз600мг1разнадобу,14днів 10мгвпродовж3днів ?41% ?1% #Рифампін600мг1разнадобу,7дней(приодночасномувведенні)† 40мг1разнадобу 30% 2,7 раза #Рифампін600мг1разнадобу,5дней(окремимидозами)† 40мг1разнадобу ?80% ?40% #Гемфіброзил600мгдвічінадобу,7дней 40мг1разнадобу 35% ?Меншеніж1% #Фенофібрат160мг1разнадобу,7дней 40мг1разнадобу 3% 2% #Боцепревір800мг3разинадобу,7дней 40мг1разнадобу 2,30 раза 2,66 раза &Дані,зазначеніякзмінаухразів,являютьсобоюпростеспіввідношенняміжвипадкамиодночасногозастосуванняпрепаратівтазастосуваннятількиаторвастатину(тобто1-кратний=беззміни).Дані,зазначеніу%зміни,являютьсобою%різницювідноснопоказниківпризастосуванніаторвастатинуокремо(тобто,0%=беззміни). #Дляотриманняінформаціїпроклінічнузначущістьдив.розділи«Особливостізастосування»та«Взаємодіязіншимилікарськимизасобамитаіншівидивзаємодій». *Повідомлялосяпробільшіпідвищенняauc(до2,5раза)та/абоСмах(до71%)принадмірномуспоживаннігрейпфрутовогосоку(750мл-1,2 літранадобуабобільше). **Поодинокийзразок,взятийчерез8-16годинпісляприйомудозипрепарату. †Черезмеханізмподвійноївзаємодіїрифампінурекомендуєтьсяодночаснезастосуванняаторвастатинузрифампіном,оскількибулопоказано,щовідстроченезастосуванняаторвастатинупіслязастосуваннярифампінупов'язанезізначнимзниженнямконцентраційаторвастатинууплазмікрові. ‡Дозакомбінаціїпрепаратівсаквінавір+ритонавіруцьомудослідженнінеєклінічнозастосовуваноюдозою.Підвищенняекспозиціїаторвастатинупризастосуванніуклінічнихумовах,імовірно,будевищим,ніжте,якеспостерігалосяуцьомудослідженні.Томуслідзобережністюзастосовуватипрепаратунайнижчійнеобхіднійдозі. Таблица2. Впливаторвастатинунафармакокінетикуодночаснозастосовуванихлікарськихзасобів Аторвастатин Одночаснозастосовуванийлікарськийзасібтарежимдозування Препарат/доза(мг) ЗмінаAUC ЗмінаСмах 80мг1разнадобувпродовж15днів Антипирин,600мг1разнадобу 3% v11% 80мг1разнадобувпродовж14днів #Дигоксин0,25мг1разнадобу,20днів 15% 20% 40мг1разнадобувпродовж22днів Пероральніконтрацептиви1разнадобу,2місяці -норетистерон1мг -етинілестрадіол35мкг 28% 19% 23% 30% 10мгразнадобу Типранавір500мг2разинадобу/ритонавір200мг2разинадобу,7дней Беззміни Беззміни 10мг1разнадобувпродовж4днів Фосампренавір1400мг2разинадобу,14днів ?27% ?18% 10мг1разнадобувпродовж4днів Фосампренавір700мг2разинадобу/ритонавір100мг2разинадобу,14днів Беззміни Беззміни #Дляотриманняінформаціїпроклінічнузначущістьдив.розділ«Взаємодіязіншимилікарськимизасобамитаіншівидивзаємодій».

Особые условия

Особливостізастосування Скелетнім'язи Відомірідкіснівипадкирозвиткурабдоміолізузгостроюнирковоюнедостатністювнаслідокміоглобінуріїпризастосуванніпрепаратуаторвастатинтаіншихлікарськихпрепаратівцьогокласу.Наявністьванамнезіпорушенняфункціїнирокможебутифакторомризикудлярозвиткурабдоміолізу.Такіпацієнтипотребуютьбільшретельногомоніторингудлявиявленняпорушеньзбокускелетнихм'язів. Аторвастатин,якііншіпрепаратигрупистатинів,інодіспричиняєміопатію,щовизначаєтьсяякболіум'язахабослабкістьм'язівупоєднаннізпідвищеннямпоказниківкреатинфосфокінази(КФК)упонад10разіввищеверхньоїмежінорми.Одночаснезастосуваннявищихдозаторвастатинузпевнимилікарськимипрепаратами,такимиякциклоспориніпотужніінгібіторисур3а4(наприкладкларитроміцин,ітраконазолтаінгібіторипротеазВІл)підвищуєризикміопатії/рабдоміолізу. Такожвідомірідкісніповідомленняпровипадкиімунологічноопосередкованоїнекротизуючоїміопатії(ІОНМ)-аутоімунноїміопатії,пов'язаноїіззастосуваннямстатинів.ІОНМхарактеризуєтьсянаступнимиознаками:слабкістьпроксимальнихм'язівтапідвищенийрівенькреатинкіназиусироватцікрові,якізберігаються,незважаючинаприпиненнялікуваннястатинами;м'язовабіопсіявиявляєнекротизуючуміопатіюбеззначногозапалення;призастосуванніімуносупресивнихзасобівспостерігаєтьсяпозитивнадинаміка. Можливістьрозвиткуміопатіїслідрозглядатиубудь-якогопацієнтаздифузнимиміалгіями,болісністюабослабкістюм'язівта/абозначнимпідвищеннямКФК.Пацієнтамслідпорекомендуватинегайноповідомлятипровипадкиболюум'язах,болісностіабослабкостім'язівневідомоїетіології,особливоякщоцесупроводжуєтьсявідчуттямнездужанняабопідвищеннямтемператури,абоякщоознакитасимптомизахворюванням'язівзберігаютьсяпісляприпиненняприйомупрепаратуаторвастатин.Лікуванняпрепаратомслідприпинитиувипадкузначногопідвищеннярівнякфк,діагностуванняабопідозринаміопатію. Ризикміопатіїпідчаслікуванняпрепаратамицьогокласупідвищуєтьсяприодночасномузастосуванніциклоспорину,похіднихфіброєвоїкислоти,еритроміцину,кларитроміцину,інгібіторупротеазивірусугепатитустелапревіру,комбінаційінгібіторівпротеазиВІЛ,утомучислісаквінавір+ритонавір,лопінавір+ритонавір,типранавір+ритонавір,дарунавір+ритонавір,фосампренавіртафосампренавір+ритонавір,атакожніацинуабоантимікотиківгрупиазолів.Лікарі,якірозглядаютьможливістькомбінованоїтерапіїпрепаратуаторвастатинтапохіднихфіброєвоїкислоти,еритроміцину,кларитроміцину,комбінаційсаквінавір+ритонавір,лопінавір+ритонавір,дарунавір+ритонавір,фосампренавіру,фосампренавір+ритонавір,антимікотиківгрупиазоліваболіпідомодифікуючихдозніацину,повинніретельнозважитипотенційніперевагитаризики,атакожретельномоніторитистанпацієнтівщодобудь-якихознакабосимптомівболю,болісностіабослабкостіум'язах,особливопротягомпочатковихмісяцівтерапіїтапротягомбудь-якогозперіодівтитруваннядозиунапрямкузбільшеннябудь-якогозпрепаратів.Слідрозглянутиможливістьзастосуваннянизькихпочатковихтапідтримуючихдозаторвастатинуприодночасномуприйомізвищезгаданимилікарськимипрепаратами(див.розділ«Взаємодіязіншимилікарськимизасобамитаіншівидивзаємодій»).Утакихситуаціяхможерозглядатисяможливістьперіодичноговизначеннякфк,аленемаєгарантії,щотакиймоніторингдопоможезапобігтивипадкамтяжкоїміопатії. Повідомлялосяпровипадкиміопатії,утомучислірабдоміолізу,приодночасномузастосуванніаторвастатинузколхіцином,томуаторвастатинзколхіциномслідпризначатипацієнтамзобережністю. Терапіюпрепаратоматорвастатинслідтимчасовоабоповністюприпинитиубудь-якогопацієнтазгострим,серйознимстаном,щовказуєнарозвитокміопатії,абопринаявностіфакторуризикурозвиткунирковоїнедостатностівнаслідокрабдоміолізу(наприкладтяжкагостраінфекція,гіпотензія,хірургічнаоперація,травма,тяжкіметаболічні,ендокриннітаелектролітичнірозлади,атакожнеконтрольованісудоми). Порушенняфункціїпечінки Булопоказано,щостатини,якідеякііншігіполіпідемічнітерапевтичнізасоби,пов'язанізвідхиленнямвіднормибіохімічнихпоказниківфункціїпечінки.Приприйоміаторвастатинаінодіспостерігаєтьсястійкепідвищення(більшніжу3разивищеверхньоїмежінормальногодіапазону,якевиникло2разиабобільше)рівнівсироватковихтрансаміназ. Відомопророзвитокжовтяниціприприйоміаторвастатина,підвищенняпоказниківфункціональнихпробпечінки(ФПП),якінепов'язанізжовтяницеюабоіншимиклінічнимиознакамитасимптомами.Післязменшеннядозиперервиузастосуванніпрепаратуабоприпиненняйогозастосуваннярівнітрансаміназповертаютьсядорівнівпередлікуваннямабоприблизноцихрівнівбеззалишковихявищ. Передтимякрозпочинатитерапіюпрепаратоматорвастатин,рекомендуєтьсяотриматирезультатианалізівпоказниківферментівпечінкитаздаватианалізиповторноуразіклінічноїпотреби.Такожвідомопровипадкилетальноїтанелетальноїпечінковоїнедостатностіупацієнтів,якіприймалипрепаратигрупистатинів,утомучисліаторвастатин.Увипадкусерйозногоураженняпечінкизклінічнимисимптомамита/абогіпербілірубінемієюабожовтяницеюпідчасзастосуванняпрепаратуаторвастатинсліднегайноприпинитилікування.Якщоневизначеноальтернативноїетіології,неслідповторнорозпочинатилікуванняпрепаратом. Аторвастатинслідзобережністюпризначатипацієнтам,яківживаютьзначнікількостіалкоголюта/абомаютьванамнезізахворюванняпечінки.Препаратпротипоказанийприактивномузахворюванніпечінкиабостійкомупідвищеннірівнівпечінковихтрансаміназневідомоїетіології. Ендокриннафункція ПовідомлялосяпропідвищеннярівняHba1cтаконцентраціїглюкозиусироватцікровінатщепризастосуванніінгібіторівгмг?КоА-редуктази,утомучислійпрепаратуаторвастатин. Статиниперешкоджаютьсинтезухолестеринутатеоретичноможутьослаблятисекреціюнаднирниковихта/абогонаднихстероїдів.Відомо,щоаторвастатиннезнижуєбазальнуконцентраціюкортизолуплазмитанепошкоджуєрезервнаднирковихзалоз.Впливстатинівназапліднюючуздатністьсперминедосліджувався.Невідомо,якимчиномпрепаратвпливає,тайчивзагалівпливаєнасистему«статевізалози-гіпофіз-гіпоталамус»ужінокупередменопаузальнийперіод.Слідбутиобережнимприодночасномузастосуванніпрепаратугрупистатинівзлікарськимипрепаратами,якіможутьзнижуватирівніабоактивністьендогеннихстероїднихгормонів,такимияккетоконазол,спіронолактонтациметидин. Застосуванняупацієнтівзнещодавнимивипадкамиінсультуаботранзиторноїішемічноїатаки Дослідженнявпливуаторвастатинуназапобіганняінсультушляхомрізкогозменшеннярівнівхолестеринупоказалибільшучастотувипадківгеморагічногоінсультуупацієнтів,якіотримувалиаторвастатинудозі80мгпорівнянозгрупоюплацебо. Невідоможоднихвідмінностейувідповідіналікуванняміжпацієнтамилітньоговікутамолодшимипацієнтами.Оскількистаршийвік(понад65років)єфакторомсхильностідоміопатії,слідзобережністюпризначатиаторвастатинлюдямлітньоговіку. Печінкованедостатність Препаратпротипоказанийпацієнтамзактивнимзахворюваннямпечінки,включаючистійкепідвищеннярівнівпечінковихтрансаміназневідомоїетіології. Допочаткулікування Аторвастатинслідзобережністюпризначатипацієнтамзісхильністюдорозвиткурабдоміолізу.Допочаткулікуваннястатинамиупацієнтів,схильнихдорозвиткурабдоміолізу,слідвизначатирівеньККпри: -порушенніфункціїнирок; -гіпофункціїщитовидноїзалози; -спадковихрозладахм'язовоїсистемиуродинномуабоособистомуанамнезі; -перенесенихуминуломувипадкахтоксичноговпливустатинівабофібратівнам'язи; -перенесенихуминуломузахворюванняхпечінкита/абовживаннівеликихкількостейалкоголю. Дляпацієнтівлітньоговіку(понад70років)необхідністьпроведенняозначенихзаходівслідоцінюватизурахуваннямнаявностііншихфакторівсхильностідорозвиткурабдоміолізу. Підвищеннярівняпрепаратууплазмікрові,можливе,зокрема,уразівзаємодіїтазастосуванняособливимпопуляціямпацієнтів,утомучисліпацієнтамзіспадковимихворобами. Утакихвипадкахрекомендованооцінюватиспіввідношенняризиківтаможливоїкористівідлікуваннятапроводитиклінічниймоніторингстанупацієнтів.ЯкщодопочаткулікуваннярівеньККзначнопідвищений(перевищуєВМНбільшніжу5разів),лікуваннярозпочинатинеслід. Вимірюваннярівнякреатинкінази Рівенькреатинкіназинеслідвизначатипісляінтенсивнихфізичнихнавантаженьабозанаявностібудь-якихможливихальтернативнихпричинпідвищеннярівнякк,оскількицеможеускладнитирозшифруваннярезультатів.Якщонапочатковомурівніспостерігаєтьсязначнепідвищеннякк(перевищенняВМНбільшніжу5разів),точерез5-7днівнеобхіднопровестиповторневизначеннядляпідтвердженнярезультату. Підчаслікування Пацієнтиповиннізнатипронеобхідністьнегайноповідомлятипророзвитокболюум'язах,судомчислабкості,особливоколивонисупроводжуютьсянездужаннямабогарячкою. Увипадкупоявицихсимптомівпідчаслікуванняаторвастатиномнеобхідновизначитирівенькк.ЯкщорівеньККзначнопідвищений(перевищуєВМНбільшніжу5разів),лікуванняслідприпинити. Доцільністьприпиненнялікуванняслідтакожрозглянути,якщопідвищеннярівняККнесягаєп'ятикратногоперевищеннявмн,алесимптомизбокум'язівмаютьтяжкийхарактертащоденностаютьпричиноюнеприємнихвідчуттів. Післязникненнясимптомівтанормалізаціїрівняккможнарозглянутиможливістьвідновленнялікуванняаторвастатиномабопочаткулікуванняальтернативнимстатиномзаумовизастосуваннямінімальноїможливоїдозипрепаратутаретельногонаглядузастаномпацієнта. Лікуванняаторвастатиномнеобхідноприпинити,якщоспостерігаєтьсяклінічнозначущепідвищеннярівнякк(перевищенняВМНбільшніжу10разів)абоувипадкувстановленнядіагнозурабдоміолізу(абопідозринарозвитокрабдоміолізу). Одночаснезастосуваннязіншимилікарськимипрепаратами Ризикрозвиткурабдоміолізупідвищуєтьсяприодночасномузастосуванніаторвастатинуздеякимилікарськимипрепаратами,щоможутьзбільшитиконцентраціюаторвастатинууплазмікрові.Прикладамитакихпрепаратівможутьвиступатипотужніінгібіторисур3а4аботранспортнихбілків:циклоспорин,телітроміцин,кларитроміцин,делавірдин,стирипентол,кетоконазол,вориконазол,ітраконазол,посаконазолтаінгібіторипротеазВІл,утомучисліритонавір,лопінавір,атазанавір,індинавір,дарунавір.Приодночасномузастосуваннізгемфіброзиломтаіншимипохіднимифібровоїкислоти,еритроміцином,ніациномтаезетимібомтакожзростаєризиквиникненняміопатій.Якщоможливо,слідзастосовуватиіншілікарськіпрепарати(щоневзаємодіютьзаторвастатином)замістьвищезгаданих. Якщонеобхіднопроводитиодночаснелікуванняаторвастатиномтазгаданимипрепаратами,слідретельнозважитикористьтаризикивідодночасноголікування.Якщопацієнтиприймаютьлікарськіпрепарати,щопідвищуютьконцентраціюаторвастатинууплазмікрові,рекомендуєтьсязнижуватидозуаторвастатинудомінімальної.Крімтого,увипадкузастосуванняпотужнихінгібіторівсур3а4слідрозглянутиможливістьзастосуванняменшоїпочатковоїдозиаторвастатину.Такожрекомендуєтьсяпроводитиналежнийклінічниймоніторингстануцихпацієнтів. Нерекомендуєтьсяодночаснопризначатиаторвастатинтафузидовукислоту,томуварторозглянутиможливістьтимчасовоївідміниаторвастатинунаперіодлікуванняфузидовоюкислотою. Інтерстиціальнахворобалегенів Підчаслікуваннядеякимистатинами(особливопідчастривалоголікування)булиописанівипадкирозвиткуінтерстиціальноїхворобилегенів.Допроявівцієїхворобиможнавіднестизадишку,непродуктивнийкашельтазагальнепогіршеннясамопочуття(стомлюваність,зниженнямаситілатагарячка).Уразівиникненняпідозринаінтерстиціальнухворобулегенівслідприпинитилікуваннястатинами. Наполнители Доскладупрепаратувходитьлактоза.Цейпрепаратнеслідприйматипацієнтамзрідкіснимиспадковимизахворюваннями,пов'язанимизнепереносимістюгалактози,дефіцитомлактазиЛаппаабопорушенняммальабсорбціїглюкози-галактози.Терапіяліпідомодифікаційнимипрепаратамиповиннабутиоднимзіскладовихкомпонентівкомплексноїтерапіїдляпацієнтівзізначнопідвищенимризикомрозвиткуатеросклеротичнихзахворюваньсудинчерезгіперхолестеринемію.Медикаментознатерапіярекомендуєтьсяякдоповненнядодієти,колирезультатувіддотриманнядієти,щообмежуєспоживаннянасиченихжирівтахолестерину,атакожвідзастосуванняіншихнемедикаментознихзаходівбулонедостатньо.Пацієнтамзішемічноюхворобоюсерцяабодекількомафакторамиризикурозвиткуішемічноїхворобисерцяприйомпрепаратуможнарозпочатиодночасноздотриманнямдієти. Обмеженнязастосування Аторвастатиннедосліджувализаумов,колиосновнимвідхиленнямвіднормизбокуліпопротеїнівєпідвищеннярівняхіломікронів(типиIтаVзакласифікацієюФредріксона). Застосуванняуперіодвагітностіабогодуваннягруддю. Беременность. Аторвастатинпротипоказанийвагітнимжінкамтажінкам,якіможутьзавагітніти.Статиниможутьзавдаватишкодиплодупризастосуваннівагітнимжінкам.Аторвастатинможназастосовуватижінкамрепродуктивноговіку,тількиякщодужемалоймовірно,щотакіпацієнткизавагітніютьтавонибулипроінформованіпропотенційніфакториризику.Якщожінказавагітнілауперіодлікуванняпрепаратом,сліднегайноприпинитиприйомпрепаратутаповторнопроконсультуватипацієнткустосовнопотенційнихфакторівризикудляплодатавідсутностівідомоїклінічноїкористівідпродовженняприйомупрепаратууперіодвагітності. Принормальномупротіканнівагітностірівнісироватковогохолестеринутатригліцеридівпідвищуються.Прийомгіполіпідемічнихлікарськихзасобівуперіодвагітностінематимекорисногоефекту,оскількихолестеринтайогопохіднінеобхіднідлянормальногорозвиткуплода.Атеросклероз-цехронічнийпроцес,а,отже,перервауприйомігіполіпідемічнихпрепаратівуперіодвагітностінеповиннаматизначноговпливунарезультатидовгостроковоголікуванняпервинноїгіперхолестеринемії. Періодгодуваннягруддю. Невідомо,чипроникаєаторвастатинугруднемолоко,однаквідомо,щоневеликакількістьіншоголікарськогопрепаратуцьогокласупроникаєугруднемолоко.Оскількистатинипотенційноздатніспричинитисерйознінебажаніреакціїунемовлят,якізнаходятьсянагрудномугодуванні,жінкам,якіпотребуютьлікуванняпрепаратом,неслідгодуватигруддю. Здатністьвпливатинашвидкістьреакціїприкеруванніавтотранспортомабоіншимимеханізмами.Здійснюєдуженезначнийвпливнашвидкістьреакціїпідчаскеруванняавтотранспортомабороботізіншимимеханізмами. Категоріявідпуску.Зарецептом.

Состав

Действующее вещество: atorvastatin. 1 таблетка содержит: аторвастатина кальция в пересчете на аторвастатин 10 мг или 20 мг. Вспомогательные вещества: кальция карбонат с повидоном, целлюлоза микрокристаллическая, лактоза моногидрат, натрия лаурилсульфат, кросповидон, магния стеарат, опадрай II 85F белый.

Показания

Предотвращение сердечно-сосудистым заболеванием Для взрослых пациентов без клинически выраженной ишемической болезни сердца, но с несколькими факторами риска развития ишемической болезни сердца, такими как возраст, курение, артериальная гипертензия, низкий уровень ЛПВП или наличие ранней ишемической болезни сердца в семейном анамнезе, аторвастатин показан для: - уменьшение риска возникновения инфаркта миокарда; - уменьшение риска возникновения инсульта; - уменьшение риска проведения процедур реваскуляризации и стенокардии. Для пациентов с сахарным диабетом II типа и без клинически выраженной ишемической болезни сердца, но с несколькими факторами риска развития ишемической болезни сердца, такими как ретинопатия, альбуминурия, курение или артериальная гипертензия, препарат показан для: - уменьшение риска возникновения инфаркта миокарда; - уменьшение риска возникновения инсульта. Для пациентов с клинически выраженной ишемической болезнью сердца препарат показан для: - уменьшение риска возникновения нелетального инфаркта миокарда; - уменьшение риска возникновения летального и нелетального инсульта; - уменьшение риска проведения процедур реваскуляризации; - уменьшение риска госпитализации в связи с застойной сердечной недостаточностью; - уменьшение риска возникновения стенокардии. Гиперлипидемия - Как дополнение к диете, чтобы уменьшить повышенные уровни общего холестерина, холестерина ЛПНП, аполипопротеина В и триглицеридов, а также для повышения уровня холестерина ЛПВП у пациентов с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготной семейной и несімейною) и смешанной дисліпідемією (типы IIa и IIb по классификации Фредриксона). - Как дополнение к диете для лечения пациентов с повышенными уровнями триглицеридов в сыворотке крови (тип IV по классификации Фредриксона). -Для лечения пациентов с первичной дисбеталипопротеинемией (тип III по классификации Фредриксона), в случаях, когда соблюдение диеты является недостаточно эффективным. - Для уменьшения общего холестерина и холестерина ЛПНП у пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией дополнение к другим гиполипидемических методов лечения (например аферез ЛПНП) или если такие методы лечения недоступны. - Как дополнение к диете для уменьшения уровней общего холестерина, холестерина ЛПНП и аполипопротеина В у мальчиков и девочек после начала менструаций в возрасте от 10 до 17 лет с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией, если после соответствующей диетотерапии результаты анализов такие: a) холестерин ЛПНП остается ? 190 мг/дл или б) холестерин ЛПНП ? 160 мг/дл и: в семейном анамнезе имеются ранние сердечно-сосудистые заболевания или два или более других факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний присутствуют у пациента детского возраста.

Противопоказания

Активное заболевание печени, которое может включать устойчивое повышение уровней печеночных трансаминаз неизвестной этиологии. Гиперчувствительность к любому из компонентов этого лекарственного средства.

Способы применения

Гиперлипидемия (гетерозиготная семейная и несемейная) и смешанная дислипидемия (тип IIa и IIb по классификации Фредриксона) Рекомендуемая начальная доза атрвастатину составляет 10 или 20 мг 1 раз в сутки. Для пациентов, которые требуют значительного снижения уровня холестерина ЛПНП (более чем на 45 %), терапия может быть начата с дозировки 40 мг 1 раз в сутки. Дозовый диапазон препарата находится в пределах от 10 до 80 мг 1 раз в сутки. Препарат можно принимать разовой дозой в любые часы независимо от приема пищи. Начальная и поддерживающие дозы аторвастатина следует подбирать индивидуально в зависимости от цели лечения и ответа. После начала лечения и/или после титрования дозы следует проанализировать уровни липидов в течение периода от 2 до 4 недель и соответствующим образом откорректировать дозу. Гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия у пациентов детского возраста (в возрасте 10-17 лет) Рекомендуемая начальная доза препарата составляет 10 мг/сут; максимальная рекомендуемая доза – 20 мг/сутки. Дозы препарата следует подбирать индивидуально в соответствии с рекомендуемой цели лечения. Корректировку дозы следует проводить с интервалом в 4 недели или более. Гомозиготна семейная гиперхолестеринемия Доза аторвастатина у пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией составляет от 10 до 80 мг в сутки. Аторвастатин следует использовать в качестве дополнения к другим гиполипидемических методов лечения (например аферез ЛПНП), или если гиполипидемические методы лечения недоступны. Одновременная гиполипидемическое терапия Аторвастстатин можно использовать с секвестрантами желчных кислот. Комбинацию ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статинов) и фибратов следует в целом использовать с осторожностью (см. разделы «Особенности применения», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Дозирование для пациентов с нарушением функции почек Заболевания почек не влияют ни на концентрации в плазме крови, ни на снижение уровня холестерина ЛПНП при применении препарата; следовательно, коррекции дозы препарата для пациентов с нарушением функции почек не требуется. Дозирование для пациентов, которые принимают циклоспорин, кларитромицин, итраконазол или определенные ингибиторы протеаз Следует избегать лечения препаратом у пациентов, принимающих циклоспорин или ингибиторы протеазы ВИЧ (типранавір + ритонавир), или ингибитор протеазы вируса гепатита C (телапревір). Аторвастатин следует с осторожностью назначать пациентам с ВИЧ, принимающих лопинавир + ритонавир, и применять в самой низкой необходимой дозе. У пациентов, принимающих кларитромицин, итраконазол или у пациентов с ВИЧ, которые принимают в комбинации саквинавир + ритонавир, дарунавир + ритонавир, фосампренавір или фосампренавір + ритонавир, терапевтическую дозу препарата следует ограничить дозой в 20 мг, а также рекомендуется проводить надлежащие клинические обследования для обеспечения применения наименьшей необходимой дозы аторвастатина. У пациентов, принимающих ингибитор протеазы ВИЧ нелфинавир или ингибитор протеазы вируса гепатита С боцепревір, лечение аторвастатином следует ограничить дозой до 40 мг, а также рекомендуется проведение соответствующих клинических обследований для обеспечения применения наименьшей необходимой дозы препарата. Дети. Безопасность и эффективность препарата у пациентов в возрасте 10-17 лет с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией исследовалась у мальчиков-подростков и девушек после начала менструаций. Пациенты, которые получали лечение аторвастатином в дозе до 20 мг имели в целом подобный профиль нежелательных реакций в пациентов, которые получали плацебо. Инфекционные заболевания были теми нежелательными явлениями, которые чаще всего наблюдались в обеих группах независимо от оценки причинно-следственной связи. Не было выявлено значимого влияния препарата на рост или половое созревание мальчиков или на продолжительность менструального цикла у девушек. Влияние аторвастатина у пациентов препубертатного возраста или в возрасте до 10 лет не исследовали.

Применение при беременности и кормлении грудью

Аторвастатин противопоказан беременным женщинам и женщинам, которые могут забеременеть. Статины могут наносить вред плоду при применении беременным женщинам. Аторвастатин можно применять женщинам репродуктивного возраста, только если очень маловероятно, что такие пациентки забеременеют и они были проинформированы о потенциальных факторах риска. Если женщина забеременела в период лечения препаратом, следует немедленно прекратить прием препарата и повторно проконсультировать пациентку относительно потенциальных факторов риска для плода и отсутствии известной клинической пользы от продолжения приема препарата в период беременности. При нормальном протекании беременности уровни сывороточного холестерина и триглицеридов повышаются. Прием гиполипидемических лекарственных средств в период беременности не будет иметь полезного эффекта, поскольку холестерин и его производные необходимы для нормального развития плода. Атеросклероз – это хронический процесс, а, следовательно, перерыв в приеме гиполипидемических препаратов в период беременности не должна иметь значительного влияния на результаты длительного лечения первичной гиперхолестеринемии. Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли аторвастатин в грудное молоко, однако известно, что небольшое количество другого лекарственного препарата этого класса проникает в грудное молоко. Поскольку статины потенциально способны вызвать серьезные нежелательные реакции у младенцев, находящихся на грудном кормлении, женщинам, которые требуют лечения препаратом, не следует кормить грудью.

Побочные действия

Клінічнінебажаніреакції,щовиникалиу2%пацієнтівтабільше,якіотримувалилікуваннябудь-якоюдозоюаторвастатину,тазчастотою,вищоюніжплацебо,незалежновідпричинногозв'язку(%пацієнтів). Небажанареакція* Любой якадозаN=8755 10мгN=3908 20мгN=188 40мгN=604 80мгN=4055 ПлацебоN=7311 Назофарингит 8,3 12,9 5,3 7 4,2 8,2 Артралгия 6,9 8,9 11,7 10,6 4,3 6,5 Диарея 6,8 7,3 6,4 14,1 5,2 6,3 Більукінцівках 6 8,5 3,7 9,3 3,1 5,9 Інфекціясечовивіднихшляхів 5,7 6,9 6,4 8 4,1 5,6 Диспепсия 4,7 5,9 3,2 6 3,3 4,3 Тошнота 4 3,7 3,7 7,1 3,8 3,5 Мышечно-скелетнийбіль 3,8 5,2 3,2 5,1 2,3 3,6 М'язовіспазми 3,6 4,6 4,8 5,1 2,4 3 Миалгия 3,5 3,6 5,9 8,4 2,7 3,1 Бессонница 3 2,8 1,1 5,3 2,8 2,9 Фаринголарингеальнийбіль 2,3 3,9 1,6 2,8 0,7 2,1 *Небажанареакція>2%убудь-якійдозібільшеніжплацебо Доіншихнебажанихреакцій,проякіповідомлялосяпідчасдосліджень,относятся: загальніпорушення:відчуттянездужання,пирексия; збокутравноїсистеми:желудочно-кишковийдискомфорт,отрыжка,метеоризм,гепатит,холестаз; збокускелетно-м'язовоїсистеми:м'язово-скелетнийбіль,підвищенавтомлюваністьм'язів,більушиї,набряканнясуглобів,тендинопатія(інодіускладненарозривомсухожилля); збокуметаболізмутахарчування:підвищеннятрансаміназ,відхиленнявіднормифункціональнихпробпечінки,підвищеннярівнялужноїфосфатазивкрові,підвищенняактивностікреатинфосфокінази,гіперглікемія; збокунервовоїсистеми:кошмарнісновидіння; збокудихальноїсистеми:носовакровотеча; збокушкіритаїїпридатків:крапивница; збокуорганівзору:нечіткістьзору,нарушения зрения; збокуорганівслухутарівноваги:шумувухах; збокусечостатевоїсистеми:лейкоцитоурія; збокурепродуктивноїсистемитамолочнихзалоз:гинекомастия. Частотувиникненняпобічнихреакційвизначалитакимчином:часто(>1/100,<1/10);нечасто(>1/1000,<1/100);рідкісні(>1/10000,<1/1000);надзвичайнорідкісні(<1/10000). Порушенняфункціїнервовоїсистеми:часто:головнийбіль;нечасто:запаморочення,парестезія,гіпестезія,дисгевзія,амнезія;рідкісні:периферичнінейропатії. Порушенняфункціїшлунково-кишковоготракту:часто:запор;нечасто:панкреатит,рвота. Порушенняфункціїскелетно-м'язовоїсистемитасполучноїтканини:часто:більусуглобах,більуспині;рідкісні:міопатія,міозит,рабдоміоліз. Загальніпорушення:нечасто:астения,більугрудях,периферичнінабряки,утомляемость. Порушенняметаболізмутахарчування:нечасто:гипогликемия,збільшеннямаситіла,анорексия. Порушенняфункціїпечінкитажовчногоміхура:надзвичайнорідкісні:печінкованедостатність. Порушеннязбокушкіритасполучноїтканини:нечасто:шкірнівисипання,свербіж,алопеція;рідкісні:ангіоневротичнийнабряк,бульознийдерматит(утомучислімультиформнаеритема),синдромСтівенса-Джонсонататоксичнийепідермальнийнекроліз. Розладидихальноїсистеми,органівгрудноїкліткитасередостіння:частые:більугорлітагортані. Розладисистемикровіталімфатичноїсистеми:редкие:тромбоцитопения. Розладиімунноїсистеми:часто:алергічніреакції;надзвичайнорідкісні:анафилаксия. Розладиорганівзору:нечасто:затуманеннязору. Змінирезультатівлабораторниханалізів:часто:відхиленнярезультатівфункціональнихпробпечінки,підвищенняактивностікреатинфосфокіназикрові;нечасто:позитивнийрезультатаналізунавмістлейкоцитівусечі. Якіпризастосуваннііншихінгібіторівгмгкоа-редуктази,упацієнтів,якіприймалиаторвастатин,спостерігалипідвищенняактивностітрансаміназсироваткикрові.Цізмінизазвичайбулислабковираженими,тимчасовимитанепотребуваливтручанняаболікування.Клінічнозначущепідвищенняактивностітрансаміназсироваткикрові(перевищенняверхньоїмежінормибільшніжу3рази)спостерігалиу0,8%пацієнтів,якіприймалиаторвастатин.Цепідвищеннямалодозозалежнийхарактертабулооборотнимувсіхпацієнтів. У2,5%пацієнтів,якіприймалиаторвастатин,спостерігализростанняактивностікреатинкіназисироваткикрові,щобільшніжу3разиперевищувалаверхнюмежунорми.Цезбігаєтьсязіспостереженнямипризастосуваннііншихінгібіторівгмг-КоА-редуктазиуходіклінічнихдосліджень.У0,4%пацієнтів,якіотримувалиаторвастатин,спостерігалисярівні,щоперевищуваливерхнюмежунормибільшніжу10разів. Побічніреакції,яківиниклипідчасдосліджень:інфекціясечовивідноготракту,цукровийдіабет,инсульт. Досвідпостреєстраційногозастосуванняаторвастатину. Протягомпостреєстраційногозастосуванняатрвастатинубуливиявленінижчезазначенінебажаніреакції.Оскількипроціреакціїповідомляєтьсянадобровільнійосновівідпопуляціїневідомогорозміру,незавждиможливодостовірнооцінитиїхчастотуабовстановитипричинно-наслідковийзв'язокіззастосуваннямпрепарату. Донебажанихреакцій,пов'язанихізлікуванняматорвастатином,незалежновідоцінкипричинно-наслідковогозв'язку,належатьреакції:анафілаксія,ангіоневротичнийнабряк,бульознівисипання(утомучисліексудативнабагатоформнаеритема,синдромСтівенса-Джонсонататоксичнийепідермальнийнекроліз),рабдоміоліз,міозит,підвищенавтомлюваність,розривсухожилля,летальнатанелетальнапечінкованедостатність,запаморочення,депресія,периферичнанейропатіятапанкреатит. Надходилирідкісніповідомленняпровипадкиімунологічноопосередкованоїнекротизуючоїміопатії,пов'язаноїіззастосуваннямстатинів(див.розділ«Особливостізастосування»). Надходилирідкісніпостреєстраційніповідомленняпрокогнітивнірозлади(наприкладвтратапам'яті,безпам'ятність,амнезія,порушенняпам'яті,сплутаністьсвідомості),пов'язанііззастосуваннямстатинів.Цікогнітивнірозладибулизареєстрованіпризастосуваннівсіхстатинів.Звітизагаломневідносилисьдокатегоріїсерйознихнебажанихреакційтаціпроявибулиоборотнимипісляприпиненняприйомустатинів,зрізнимчасомдопочаткупроявусимптому(від1днядокількохроків)тазникненнясимптому(медіанатривалостістановила3тижні). Підчасзастосуваннядеякихстатинівбулиописанітакінебажаніявища:розладстатевоїфункції;винятковівипадкиінтерстиціальноїхворобилегенів,особливопідчасдовгостроковоголікування. Підчаспостмаркетинговихспостереженьповідомлялосяпронижчезазначеніпобічніреакції. Порушенняфункціїкровоносноїталімфатичноїсистеми:тромбоцитопения. Порушенняфункціїімунноїсистеми:алергічніреакції,анафилаксия(утомучисліанафілактичнийшок). Порушенняметаболізмутахарчування:збільшеннямаситіла. Порушенняфункціїнервовоїсистеми:головнийбіль,гипестезия,дисгевзия. Розладишлунково-кишковоготракту:більуживоті. Порушенняфункціїорганівслухуталабіринту:шумувухах. Шкіратапідшкірнатканина:крапивница. Порушенняфункціїскелетно-м'язовоїсистемитасполучноїтканини:артралгия,більуспині. Загальніпорушення:більугрудях,периферичнийнабряк,недомогание,усталость. Змінирезультатівлабораторниханалізів:підвищенняактивностіаланін-амінотрансферази,підвищенняактивностікреатинфосфокіназикрові. Дети(віком10-17лет) Підчасдослідженняухлопцівтаудівчатпісляпочаткуменструаційпрофільбезпекитапереносимостіатовастатинуудозівід10мгдо20мгнадобубувзагаломподібнимдопрофілюплацебо(див.розділи«Спосібзастосуваннятадози»,«Діти»).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Ризикрозвиткуміопатіїпідчаслікуваннястатинамипідвищуєтьсяуразіодночасногозастосуванняпохіднихфіброєвоїкислоти,ліпідомодифікаційнихдозніацину,циклоспоринуабопотужнихінгібіторівсур3а4(наприкладкларитроміцину,інгібіторівпротеазиВІЛтаітраконазолу). ПотужніінгібіториСУР3А4.Аторвастатинметаболізуєтьсяцитохромомр4503а4.Одночаснезастосуванняпрепаратузпотужнимиінгібіторамисур3а4можепризвестидопідвищенняконцентраційаторвастатинууплазмікрові.Ступіньвзаємодіїтапідсиленнядіїзалежатьвідмінливостівпливунасур3а4.Слідпоможливостіуникатиодночасногозастосуваннязпотужнимиінгібіторамисур3а4(наприкладзциклоспорином,телітроміцином,кларитроміцином,делавірдином,стирипентолом,кетоконазолом,вориконазолом,ітраконазолом,посаконазоломтаінгібіторамипротеазвіл,утомучисліритонавіром,лопінавіром,атазанавіром,індинавіром,дарунавіром).Якщонеможливоуникнутиодночасногозастосуванняцихпрепаратівзаторвастатином,слідрозглянутиможливістьзастосуванняменшоїпочатковоїтамаксимальноїдозаторвастатину.Такожрекомендуєтьсяпроводитиналежнийклінічниймоніторингстанупацієнта. ПомірніінгібіториСУР3А4(наприкладеритроміцин,дилтіазем,верапамілтафлюконазол)можутьпідвищуватиконцентраціюаторвастатинууплазмікрові.Одночаснезастосуванняеритроміцинутастатинівсупроводжуєтьсяпідвищеннямризикурозвиткуміопатії.Дослідженнявзаємодіїлікарськихпрепаратівдляоцінкивпливуаміодаронуабоверапамілунааторвастатиннепроводились.Відомо,щоаміодаронтаверапамілпригнічуютьактивністьсур3а4,аотже,одночаснепризначенняцихпрепаратівзаторвастатиномможепризвестидозбільшенняекспозиціїаторвастатину.Такимчином,приодночасномузастосуванніаторвастатинутацихпомірнихінгібіторівсур3а4слідрозглянутиможливістьпризначенняменшихмаксимальнихдозаторвастатину.Такожрекомендованопроводитиклінічниймоніторингстанупацієнта.Післяпочаткулікуванняінгібіторомабопіслякорекціїйогодозирекомендованопроводитиклінічниймоніторингстанупацієнта. Грейпфрутовийсік.Міститьодинабобільшекомпонентів,щоінгібуютьСУР3А4таможутьпідвищуватиконцентраціюаторвастатинууплазмікрові,особливопринадмірномуспоживаннігрейпфрутовогосоку(більше1,2літранадобу). Кларитроміцин.ЗначенняAUCаторвастатинузначнопідвищувалосьприодночасномузастосуванніпрепаратуудозі80мгтакларитроміцину(500мгдвічінадобу)порівняноіззастосуваннямтількиаторвастатину.Отже,пацієнтам,якіприймаютькларитроміцин,слідзобережністюзастосовуватиаторвастатинудозівище20мг. Комбінаціяінгібіторівпротеаз.ЗначенняAUCаторвастатинузначнопідвищувалосьприодночасномузастосуванніздекількомакомбінаціямиінгібіторівпротеазивіл,атакожзінгібіторомпротеазивірусугепатитустелапревіромпорівняноіззастосуваннямтількипрепарату.Томудляпацієнтів,якіприймаютьінгібіторпротеазиВІЛтипранавір+ритонавірабоінгібіторпротеазивірусугепатитустелапревір,слідуникатиодночасногозастосуванняізаторвастатином.Препаратслідзобережністюпризначатипацієнтам,якіприймаютьінгібіторпротеазиВІЛлопінавір+ритонавір,тазастосовуватиунайнижчійнеобхіднійдозі.Дляпацієнтів,якіприймаютьінгібіторипротеазиВІлсаквінавір+ритонавір,дарунавір+ритонавір,фосампренавірабофосампренавір+ритонавір,дозапрепаратунеповиннаперевищувати20мгтазастосовуватиїхпотрібнозобережністю.Призастосуванніпацієнтам,якіприймаютьінгібіторпротеазиВІЛнелфінавірабоінгібіторпротеазивірусугепатитусбоцепревір,дозааторвастатинунеповиннаперевищувати40мг,атакожрекомендуєтьсяпроведенняретельногоклінічногомоніторингупацієнтів. Ітраконазол.ЗначенняAUCаторвастатинузначнопідвищувалосьприодночасномузастосуванніаторвастатинуудозі40мгтаітраконазолуудозі200мг.Отжепацієнтам,якіприймаютьітраконазол,слідбутиобережними,якщодозааторвастатинуперевищує20мг. Циклоспорин.Аторвастатинтайогометаболітиєсубстратамитранспортераоатр1в1.ІнгібіториОАТР1В1(наприкладциклоспорин)можутьпідвищуватибіодоступністьаторвастатину.ЗначенняAUCаторвастатинузначнопідвищувалосьприодночасномузастосуванніаторвастатинуудозі10мгтациклоспоринуудозі5,2мг/кг/добупорівняноіззастосуваннямтількиаторвастатину.Слідуникатиодночасногозастосуванняаторвастатинутациклоспорину. Медичнірекомендаціїщодозастосуваннялікарськихпрепаратів,щовзаємодіють,підсумованоутаблиці3. Таблиця3. Взаємодіїлікарськихзасобів,пов'язанізпідвищенимризикомміопатії/рабдомиолиза Препараты,щовзаємодіють Медичнірекомендаціїщодозастосування Циклоспорин,інгібіторипротеазиВІЛ(типранавір+ритонавир),інгібіторпротеазивірусугепатитуС(телапревір) Уникатизастосуванняаторвастатину ІнгібіторпротеазиВІЛ(лопинавир+ритонавир) Застосовуватизобережністютаунайменшійнеобхіднійдозі Кларитромицин,итраконазол, інгібіторипротеазиВІЛ(саквінавір+ритонавір*,дарунавір+ритонавір,фосампренавір,фосампренавір+ритонавір) Неперевищуватидозу20мгаторвастатинунадобу ІнгібіторпротеазиВІЛ(нелфинавир) ІнгібіторпротеазивірусугепатитуС(боцепревір) Неперевищуватидозу40мгаторвастатинунадобу *Застосовуватизобережністютавнайменшійнеобхіднійдозі. Гемфіброзил.Узв'язкузпідвищенимризикомміопатії/рабдоміолізуприодночасномуприйоміінгібіторівгмг-КоА-редуктазизгемфіброзиломслідуникатисумісногозастосуванняаторвастатинузгемфіброзилом. Іншіфібрати.Оскількивідомо,щоризикрозвиткуміопатіїпідчаслікуванняінгібіторамиГМГ-КоА-редуктазипідвищуєтьсяприодночасномуприйомііншихфібратів,аторвастатинслідзастосовуватизобережністюприсумісномувикористаннізіншимифібратами. Ніацин.Ризиквиникненняпобічнихявищзбокускелетнихм'язівможезбільшуватисяпризастосуванніпрепаратуукомбінаціїзніацином,аотже,затакихумовслідрозглянутиможливістьзниженнядозиаторвастатину. Рифампінабоіншііндукторицитохромур4503а4.Одночаснезастосуванняпрепаратузіндукторамицитохромур4503а4(наприкладефавіренз,рифампін)можепризводитидонестійкогозменшенняконцентраціїаторвастатинууплазмікрові.Черезмеханізмподвійноївзаємодіїрифампінурекомендуєтьсяодночаснезастосуванняпрепаратузрифампіном,оскількибулопоказано,щовідстроченезастосуванняпрепаратупіслявведеннярифампінупов'язанезізначнимзниженнямконцентраційаторвастатинууплазмікрові. Дилтіаземугідрохлорид.Одночаснийприйоматорвастатину(40мг)тадилтіазему(240мг)супроводжуєтьсяпідвищеннямконцентраціїаторвастатинууплазмікрові. Циметидин.Урезультатіпроведенихдослідженьознаквзаємодіїаторвастатинутациметидинуневиявлено. Антациди.Одночаснийпероральнийприйоматорвастатинутасуспензіїантацидногопрепарату,щоміститьмагнійтаалюмініюгідроксид,супроводжуєтьсязниженнямконцентраціїаторвастатинууплазмікровіприблизнона35%.Прицьомугіполіпідемічнадіяаторвастатинунезмінюється. Колестипол.Концентраціяаторвастатинууплазмікровібуланижчою(приблизнона25%)приодночасномуприйоміаторвастатинутаколестиполу.Прицьомугіполіпідемічнадіякомбінаціїаторвастатинутаколестиполуперевищувалаефект,якийдаєприйомкожногозцихпрепаратівокремо. Азитроміцин.Одночаснепризначенняаторвастатину(10мг1разнадобу)таазитроміцину(500мг1разнадобу)несупроводжувалосязмінамиконцентраціїаторвастатинууплазмікрові. Інгібіторитранспортнихбілків.Інгібіторитранспортнихбілків(наприкладциклоспорин)здатніпідвищуватирівеньсистемноїекспозиціїаторвастатину.Впливпригніченнянакопичувальнихтранспортнихбілківнаконцентраціюаторвастатинувклітинахпечінкиневідомий.Якщоуникнутиодночасногопризначенняцихпрепаратівнеможливо,рекомендованозниженнядозитапроведенняклінічногомоніторингуефективностіаторвастатину. Езетиміб.Застосуванняезетимібуякмонотерапіїпов'язуютьзрозвиткомявищзбокум'язовоїсистеми,утомучислірабдоміолізу.Такимчином,приодночасномузастосуванніезетимібутааторвастатинуризикрозвиткуцихявищзбільшується.Рекомендованопроводитиналежнийклінічниймоніторингстанутакихпацієнтів. Фузидовакислота.Дослідженнявзаємодіїаторвастатинутафузидовоїкислотинепроводились.Післявиходупрепаратанаринок,якіувипадкузіншимистатинами,приодночасномуприйоміаторвастатинутафузидовоїкислотиспостерігалисяявищазбокум'язовоїсистеми(утомучислірабдоміоліз).Механізмцієївзаємодіїзалишаєтьсяневідомим.Пацієнтипотребуютьпильногонагляду,томущоможепотребуватисятимчасовепризупиненнялікуванняаторвастатином. Дигоксин.Приодночасномузастосуваннібагаторазовихдозаторвастатинутадигоксинурівноважніконцентраціїдигоксинууплазмікровіпідвищуютьсяприблизнона20%.Слідналежнимчиномконтролюватистанпацієнтів,якіприймаютьдигоксин. Пероральніконтрацептиви.Одночаснезастосуванняаторвастатинузпероральнимиконтрацептивамипідвищувалозначенняaucдляноретистеронутаетинілестрадіолу.Ціпідвищенняслідбратидоувагипривиборіпероральногоконтрацептивадляжінки,якаприймаєаторвастатин. Варфарин.Аторвастатиннечинивклінічнозначущоїдіїнапротромбіновийчаспризастосуванніупацієнтів,якіпроходилидовготривалелікуванняварфарином. Колхіцин.Приодночасномузастосуванніаторвастатинузколхіциномповідомлялосяпровипадкиміопатії,утомучислірабдоміолізу,томуслідзобережністюпризначатиаторвастатинзколхіцином. Іншілікарськізасоби.Відомо,щоодночаснезастосовуванняаторвастатинуігіпотензивнихпрепаратівтайогозастосуваннявходіестроген-замісноїтерапіїнесупроводжуєтьсяклінічнозначущимипобічнимиефектами. Дослідженьвзаємодіїзіншимипрепаратаминепроводилось.

Передозировка

Специфического лечения передозировки аторвастатином нет. В случае передозировки пациента следует лечить симптоматически и при необходимости применять поддерживающие меры. Из-за высокой степени связывания препарата с белками плазмы не следует ожидать значительного усиления клиренса препарата посредством гемодиализа.

Особые условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Синонимы

АТОРВАСТАТИН, АБИТОР®, АЗТОР, АКТАСТАТИН, АМВАСТАН, АМИКОР, АСТИН, АТВАС 10, АТВАС 20, АТЕРОЗ, АТО, АТОКОР, АТОРВАКОР®, АТОРВАСТАТИН, АТОРВАСТАТИН 10 АНАНТА, АТОРВАСТАТИН 20 АНАНТА, АТОРВАСТАТИН КАЛЬЦИЯ, АТОРВАСТАТИН КАЛЬЦИЯ (АТОРВАСТАТИН КАЛЬЦИЯ ТРИГИДРАТ), АТОРВАСТАТИН КРКА, АТОРВАСТАТИН ПФАЙЗЕР, АТОРВАСТАТИН ТЕХНОМЕД 20 мг, АТОРВАСТАТИН-ЗЕНТИВА, АТОРВАСТАТИН-РАТИОФАРМ, АТОРВАСТАТИН-ТЕВА, АТОРВАСТЕРОЛ, АТОРЕК, АТОРЕМ 10, АТОРЕМ 20, АТОРЕМ 40, АТОРИС, АТОРМАК, АТОРФИТ-10, АТОРФИТ-20, АТОТЕКС, АТРОКС, ВАЗОКЛИН-ДАРНИЦА, ВАСТОР, ЕТСЕТ®, КАРДИОЛИП, ЛИВОСТОР, ЛИМИСТИН 10, ЛИМИСТИН 20, ЛИМИСТИН 40, ЛИПЕРОЗ, ЛИПИГЕТ, ЛИПИДЕКС, ЛИПИДРА, ЛИПИКАРД, ЛИПИКОР-10, ЛИПИКОР-20, ЛИПИКОР-40, ЛИПИКОР-5, ЛИПИКС, ЛИПИМАКС, ЛИПИТИН А-10, ЛИПИТИН А-20, ЛИПОДЕМИН, ЛИПРИМАР®, ЛИПРИСТАТ, ЛИТОРВА, МОДЛИП 10, МОДЛИП 20, МОДЛИП 40, МОДЛИП 80, ПЛЕОСТИН, СТОРВАС, СТОРВАС-Н, ТОЛЕВАС®, ТОРВАДАК®, ТОРВАЗИН®, ТОРВАКАРД® 10, ТОРВАКАРД® 20, ТОРВАКАРД® 40, ТОРВАКАРД® 80, ТОРВАКАРД® КРИСТАЛ, ТОРЗАКС®, ТУЛИП, ТУЛИП®, ЭКСТОР-10, ЭКСТОР-

08004 08004