Глюкованс

Фильтры
Фильтр
Цена
грн.
Сбросить
Фильтр
Сортировка
Глюкованс таблетки покрытые оболочкой 500мг/5мг №30
Мерк Санте с.а.с., Франція
Цена:

256.80грн.
нет в наличии
Глюкованс таблетки покрытые оболочкой 500мг/2,5мг №30
Глюкованс таблетки покрытые оболочкой 500мг/2,5мг №30
Мерк Санте с.а.с., Франція
Цена:

 

Обратите внимание!

Описание препарата Глюкованс – это упрощенная авторская версия сайта a.com.ua.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ! ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВ'Я!

Инструкция Глюкованс

Производитель

НИКОМЕД

Страна происхождения

Австрия

Общее описание

Метформин снижает гипергликемию, не приводит к развитию гипогликемии. В отличие от сульфонилмочевины не стимулирует секрецию инсулина и не вызывает гипогликемического эффекта у здоровых лиц. Снижает в плазме крови как исходный уровень глюкозы, так и уровень глюкозы после приема пищи.

Форма выпуска и упаковка

По 15 или 20 таблеток в блистере. По 2 блистера по 15 таблеток; по 3 блистера по 20 таблеток в картонной коробке.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 500 мг/2,5 мг капсулоподібні двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, светло-оранжевого цвета с гравировкой «2,5» на одной стороне; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 500 мг/5 мг капсулоподібні и двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета с гравировкой «5» на одной стороне.

Фармакологическое действие

Комбинация пероральных гипогликемизирующих средств. Код АТС А10В D02.

Фармокинетика

Всасывания. После приема пероральной дозы метформина время достижения максимальной концентрации (Тмах) составляет 2,5 часа. Абсолютная биодоступность метформина для таблеток 500 мг или 850 мг составляет около 50 - 60 % у здоровых людей. После внутреннего приема метформин абсорбируется из пищеварительного тракта, 20 - 30 % выводится с фекалиями. Распределение. Связывание с белками плазмы незначительное. Метформин проникает в эритроциты. Максимальная концентрация в крови ниже, чем максимальная концентрация в плазме, и достигается примерно за то же время. Эритроциты вероятнее всего представляют вторую камеру распределения. Средний объем распределения (Vd) колеблется в диапазоне 63 - 276 л. Метаболизм. Метформин выводится в неизмененном виде с мочой. Метаболитов у человека не обнаружено. Вывод. Почечный клиренс метформина составляет >400 мл/мин, это указывает на то, что метформин выводится за счет клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. После внутреннего приема дозы действительный период напіввивидення составляет около 6,5 часов. При нарушении функции почек почечный клиренс снижается пропорционально клиренсу креатинина и поэтому период напіввивидення увеличивается, что приводит к увеличению уровня метформина в плазме. Глибенкламид. После внутреннего приема абсорбция из желудочно-кишечного тракта составляет 48 - 84 %. Время достижения максимальной концентрации 1-2 часа, объем распределения 9-10 л. Связь с белками плазмы составляет 95 %. Почти полностью метаболизируется в печени с образованием двух неактивных метаболитов, один из которых выводится почками, а другой - желчью. Период полувыведения от 3 до 10-16 часов.

Особые условия

Застосуванняуперіодвагітностіабогодуваннягруддю. Доклінічнііклінічніданіщодозастосуванняпрепаратупідчасвагітностівідсутні. Приплануваннівагітності,атакожувипадкунастаннявагітностіпідчасзастосуванняпрепаратуглюкованснеобхідновідмінититерапіюпрепаратом,повідомитилікаряіпризначитиінсулінотерапю. Даніщодопроникненняметформінуіглібенкламідуугруднемолоковідсутні,томупрепаратпротипоказанозастосовуватипідчасгодуваннягруддю. Дети.Препаратнезастосовуютьудітей. Особливостізастосування. Лактатацидозєрідкісним,алетяжкимметаболічнимускладненням,щоможевиникнутиякрезультаткумуляціїметформінугідрохлориду.Зареєстрованівипадкивиникненнялактатацидозуупацієнтівзцукровимдіабетомтапечінковоюнедостатністютяжкогоступеню.Факториризикувиникненнялактатацидозу:поганорегульованийцукровийдіабет,кетоз,тривалеголодування,надмірневживанняалкоголю,печінкованедостатністьабобудь-якийстан,пов'язанийзгіпоксією. Лактатацидозхарактеризуєтьсям'язовимисудомами,ацидозноюзадишкою,болямиуживотіігіпотермією,вподальшомуможливийрозвитоккоми.Припідозріналактатацидоз,необхідноприпинитизастосуванняпрепаратуінегайногоспіталізуватипацієнта. Гіпоглікемія.ПрепаратГлюковансміститьсульфонілсечовину,томупацієнти,якізастосовуютьданийлікарськийзасіб,підвердженіризикурозвиткугіпоглікемії.Післяпочаткутерапіїтитруваннядозипрепаратуможепопередитирозвитокгіпоглікемії.Препаратпризначаютьпацієнтам,якідотримуютьсярегулярногографікуприйомуїжі(включаючисніданок).Регулярнеспоживаннявуглеводівєважливимфактором,оскількиризикрозвиткугіпоглікеміїзбільшуєтьсяуразінесвоєчасногоприйомуїжі,недостатньогоабонезбалансованогоспоживаннявуглеводів.Гіполікеміячастішезавсевиникаєупацієнтів,якізнаходятьсянанизькокалорійнійдієті,післяінтенсивнихабодовготривалихвправ,приприйоміалкоголюабоприкомбінованійтерапіїгіпоглікемічнимизасобами. Симптомигіпоглікемії:головнийбіль,відчуттяголоду,нудота,блювання,сильнавтомлюваність,порушеннясну,неспокій,нападиагресії,порушенняконцентраціїіреакцій,депресія,сплутаністьсвідомості,дефектимовлення,порушеннязору,тремтіння,параліч,парестезія,запаморочення,делірій,судоми,сонливість,непритомність,поверхневедихання,брадикардія. Припомірнихсимптомахгіпоглікеміїбезвтратисвідомостіабоневрологічнихпроявівнеобхідноодразуприйнятицукор.Слідзабезпечитикоригуваннядозипрепаратута/абовідкоригуватираціонхарчування.Можливітяжкігіпоглікемічніреакціїзкомою,судомамиііншиминеврологічнимиознаками,щоможутьвикликатиневідкладністани.Цепотребуєекстреноголікуваннязвнутрішньовеннимвведеннямглюкозипривстановленнідіагнозуабопідозрінагіпоглікеміюдогоспіталізаціїпацієнта. Важливезначеннядлязниженняризикурозвиткугіпоглікеміїмаєвідбірпацієнтів,коригуваннядози,атакожпредставленняпацієнтамналежнихвказівок.Якщоупацієнтіввиникаютьповторніепізодигіпоглікеміїтяжкогоступенюслідрозглянутиможливістьіншихваріантівлікування. Факторы,щосприяютьвиникненнюгіпоглікемії: -одночаснийприйомалкоголю,особливосуміснозголодуванням, -отказ(особливоупацієнтівлітньоговіку)абонездатністьпацієнтіввиконуватирекомендаціїлікаря, -нерегулярнийприйомїжі,недоедания,пропущенийприйомїжі,голодуванняабозмінадієти, -неналежнеспіввідношенняміжфізичнимивправамиіспоживаннямвуглеводів, -ниркованедостатність, -тяжкапечінкованедостатність, -передозуванняпрепаратомГлюкованс, -деякіендокринніпорушення:недостатністьфункціїщитоподібноїзалози,недостатністьфункціїгіпофізаінаднирковихзалоз, -одночаснийприйомдеякихпрепаратів(див.розділ«Взаємодіязіншимилікарськимизасобамитаіншівидивзаємодій»). Нирковатапечінкованедостатністьупацієнтівможезмінюватифармакокінетикуі/абофармакодинамікупрепарату.Якщоуцієїкатегоріїпацієнтіввиникаєгіпоглікемія,вонаможестатихронічною,іпотребуєналежноголікування. Дисбалансрівняглюкозивкрові. Увипадкунеможливостіприйомупрепаратуглюкованс(проведенняхірургічнихвтручаньабоіншіпричини)необхіднопередбачититимчасовуінсуліновутерапію.Симптомигіперглікемії:підвищенесечовиділення,сильнаспрага,сухістьшкіри. Нирки.Оскількиметформінвиводитьсянирками,передпочаткоміпідчаслікуванняпрепаратомглюкованснеобхідноперевірятирівенькреатинінувсироватцікрові,особливоупацієнтівізпорушеноюфункцієюнирокіупацієнтівлітньоговіку.Слідпроявлятиобережністьутихвипадках,колиможепорушуватисяфункціянирок,наприклад,напочаткулікуваннягіпотензивнимизасобами,діуретикамитанапочаткутерапіїнестероїднимипротизапальнимизасобами. Йодовміснірентгеноконтрастнізасоби.Припроведеннірадіологічнихдослідженьіззастосуваннямрентгенконтраснихзасобівнеобхідноприпинитизастосуванняпрепаратуза48годиндопроведеннядослідженняінепоновлюватиранішеніжчерез48годинпіслярентгенологічногодослідженнятаоцінкифункціїнирок. Нерекомендуєтьсяодночаснийприйомглібенкламідузетанолвміснимилікарськимизасобами,фенілбутазономабоданазолом(див.розділ«Взаємодіязіншимилікарськимизасобамитаіншівидивзаємодій»). Хірургічнівтручання.НеобхідноприпинитизастосуванняГлюкофажуза48годиндоплановогохірургічноговтручання,щопроводитьсяпідзагальною,спинальноюабоперидуральноюанестезієюінепоновлюватираніше,ніжчерез48годинпісляпроведенняопераціїтаоцінкифункціїнирок. Застережливізаходи. Пацієнтамнеобхіднодотримуватисядієти,правильнорозподілятивживаннявуглеводівпротягомдня.Пацієнтамзнадлишковоювагоюнеобхіднодотримуватисянизькокалорійноїдієти. Підчастерапіїпрепаратомслідвиконуватифізичнівправи.Необхіднорегулярноконтролюватилабораторніпоказники. Лікуванняпацієнтівзнедостатністюг6дфіззастосуваннямсульфонілсечовиниможепризвестидорозвиткугемолітичноїанемії.Оскількиглібенкламідвходитьдоцьогохімічногокласу,необхіднозособливоюобережністюзастосовуватиглюковансупацієнтівзнедостатністюг6дф. Пацієнтам,якімаютьрідкіснуспадковунепереносимістьгалактози,лактазнунедостатністьабопорушеннявсмоктуванняглюкози-галактози,неслідзастосовуватипрепарат. Здатністьвпливатинашвидкістьреакціїприкеруванніавтотранспортомабороботізіншимимеханізмами.Пацієнтамслідзособливоюобережністюкеруватиавтотранспортомабопрацюватизіншимимеханізмамичерезризикрозвиткугіпоглікемії.

Состав

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, по 500 мг/2,5 мг содержит метформина гидрохлорида-500 мг и глибенкламида-2,5 мг. 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, по 500 мг/5 мг содержит метформина гидрохлорида-500 мг и глибенкламида-5 мг. вспомогательные вещества: натрия кроскармеллоза, повидон, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат. Пленочная оболочка для таблеток по 500 мг/2,5 мг: опадрі ОУ-L-24808: лактоза моногидрат, гипромеллоза 15 сР, титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль, железа оксид желтый (Е 172), железа оксид красный (Е 172), железа оксид черный (Е 172). Пленочная оболочка для таблеток по 500 мг/2,5 мг: опадрі ОУ-L-24808: лактоза моногидрат, гипромеллоза 15 сР, титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль, хинолиновый желтый (Е 104), железа оксид красный (Е 172), железа оксид черный (Е 172).

Показания

Лечение сахарного диабета 2 типа у взрослых, для замещения предыдущей терапии двумя препаратами (метформином и глибенкламидом) у пациентов со стабильным и хорошо контролируемым уровнем гликемии.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к метформина, глибенкламида, к другим компонентам препарата или к другим препаратам сульфонилмочевины, к сульфонамидам; - диабет 1 типа (инсулинзависимый диабет), диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома; - нарушение функции почек (клиренс креатинина < 60 мл/мин); - острые состояния, протекающие с риском развития нарушений функции почек: обезвоживание организма, тяжелые инфекционные заболевания, шок, применение при радиоизотопных или рентгенологических исследований с внутрисосудистым введением йодвмісної контрастного вещества; - гости и хронические заболевания, которые могут приводить к развитию гипоксии: сердечная или дыхательная недостаточность, острый инфаркт миокарда, шок; - печеночная недостаточность, острая алкогольная недостаточность, алкоголизм; - порфирия; - совместная терапия с міконазолом (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Способы применения

Таблетки следует принимать во время приема пищи. Для предотвращения возникновения гипогликемических эпизодов необходимо употреблять пищу, обогащенную углеводами.

Применение при беременности и кормлении грудью

Доклинические и клинические данные относительно применения препарата во время беременности отсутствуют. При планировании беременности, а также в случае наступления беременности во время применения препарата Глюкованс необходимо отменить терапию препаратом, сообщить врачу и назначить інсулінотерапю.

Побочные действия

Нежелательные эффекты по частоте возникновения классифицируют по таким категориям: очень часто (> 1/10), часто (> 1/100 и < 1/10), нечасто (> 1/1000 и < 1/100), редко (> 1/10000 и < 1/1000), очень редко (< 1/10000). Со стороны крови и лимфатической системы. Обратимые реакции, которые исчезают после прекращения лечения. Редко: лейкопения, тромбоцитопения. Очень редко: агранулоцитоз, гемолитическая анемия, аплазия костного мозга, мегалобластная анемия, панцитопения. Со стороны нервной системы. Часто: нарушение вкуса, металлический привкус во рту. Со стороны глаз. Коротривалі расстройства зрения могут возникать в начале лечения в связи со снижением уровня гликемии. Со стороны пищеварительного тракта. Очень часто: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, метеоризм, отсутствие аппетита. Чаще всего эти побочные явления возникают в начале лечения и, как правило, спонтанно исчезают. Для предупреждения возникновения побочных явлений со стороны пищеварительного тракта рекомендуется медленное увеличение дозировки и применения препарата 2 - 3 раза в сутки. Со стороны кожи и подкожной клетчатки. Редко: кожные реакции (зуд, крапивница, розеольозний сыпь). Очень редко: кожный или висцеральный аллергический васкулит, мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит, фотосенсибилизация, крапивница, что приводит к развитию шока. Обмен веществ. Гипогликемия (см. раздел «Особенности применения»). Нечасто: острая печеночная порфирия, порфирия кожи. Очень редко: лактатцидоз. При длительном применении препарата может снижаться всасывание витамина В12, сопровождающееся снижением его уровня в сыворотке крови. Наблюдается при у пациентов с мегалобластной анемией. Дисульфирам-подобная реакция при употреблении алкоголя. Со стороны печени. Очень редко: нарушение показателей функции печени или гепатиты, требующие остановки лечения. Исследования. Нечасто: умеренное повышение уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови. Очень редко: гипонатриемия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействия, которые противопоказаны. По отношению к глибенкламида. Миконазол (для системного применения, гель для полости рта) - повышает гипогликемическое действие с возможными проявлениями гипогликемии или даже комы. Взаимодействия, которые не рекомендованы. По отношению к сульфонилмочевины. Алкоголь - эффект антабуса (непереносимость алкоголя), особенно для хлорпропаміда, глібенкламіда, гліпізида, толбутаміда. Следует избегать употребления алкоголя и лекарственных средств, содержащих спирт. Фенилбутазон (для системного применения) - усиливает действие сульфонилмочевины. Рекомендуется применять другое противовоспалительное лекарственное средство, имеет меньшее количество взаимодействий или предупредить пациента и усилить самоконтроль. При необходимости дозу препарата следует откорректировать во время приема после прекращения применения противовоспалительных средств. По отношению к всех антидиабетических препаратов. Даназол - если эта комбинация обязательна, необходимо предупредить пациента о повышении самоконтроля показателей уровня глюкозы в крови. При необходимости дозу препарата следует откорректировать во время приема и после прекращения применения даназолу. По отношению к метформину. Этанол - повышенный риск лактоацидоза во время острой алкогольной интоксикации, особенно при голодании, недоедании или печеночной недостаточности. Йодвмістні рентгеноконтрасні вещества внутрисосудистое введение контрастных средств может привести к почечной недостаточности. Это может вызвать накопление мерформіну в организме и лактоацидоз. Применение препарата Глюкованс следует прекратить до проведения радиологических исследований и не возобновлять ранее чем через 48 часов после рентгенологического исследования с использованием рентгеноконтрасних веществ и после повторной оценки функции почек. Комбинации, которые следует применять с осторожностью. По отношению к всех антидиабетических препаратов. Хлорпромазин - при приеме высоких доз (100 мг хлорпромазина) повышается уровень глюкозы в крови (уменьшение выработки инсулина). Следует предупредить пациента и усилить самоконтроль показателей уровня глюкозы в крови. При возможности дозу препарата следует откорректировать во время приема и после прекращения применения хлопромазину. Глюкокортикостероиды и тетракозактиди (системного и местного действия) - повышение уровня глюкозы в крови, иногда сопровождающееся кетозом. При возможности дозу препарата следует откорректировать во время приема и после прекращения применения кортикостероидов. Бета2-симпатомиметики - повышение уровня глюкозы в крови. Необходимо предупредить пациента, усилить контроль уровня глюкозы в крови, при возможности перевести пациента на терапию инсулином. Ингибиторы АПФ (например, каптоприл, эналаприл) - могут снижать уровень глюкозы в крови. При необходимости следует откорректировать дозу Глюковансу во время и после прекращения приема ингибиторов АПФ. По отношению к метформину. Мочегонные средства - развитие лактатацидоза вследствие применения метформина на фоне функциональной почечной недостаточности, связанный с приемом мочегонных средств, особенно петлевых диуретиков. По отношению к глибенкламида. Бета-блокаторы - маскируют симптомы гипогликемии: учащенное сердцебиение и тахикардию. Большинство неселективных бета-блокаторов повышают частоту возникновения и степень тяжести гипогликемии. Пациенту необходимо контролировать уровень глюкозы в крови, особенно в начале лечения. Флуконазол - удлинение периода полувыведения сульфонилмочевины с возможными проявлениями гипогликемии. При возможности дозу препарата следует откорректировать во время приема после прекращения применения флуконазола. Бозентан - риск уменьшения действия глибенкламида, поскольку бозентан уменьшает концентрацию глібенкламіда в плазме крови. При одновременном приеме является риск увеличения уровней ферментов печени. Пациенту необходимо контролировать уровень глюкозы в крови и уровень печеночных ферментов. При необходимости следует откорректировать дозу противодиабетического препарата. Взаимодействия, которые следует учитывать. По отношению к глибенкламида. Десмопрессин - уменьшение антидіуретичної действия.

Взаимодействие с алкоголем

Алкоголь - эффект антабуса (непереносимость алкоголя), особенно для хлорпропаміда, глібенкламіда, гліпізида, толбутаміда. Следует избегать употребления алкоголя и лекарственных средств, содержащих спирт.

Передозировка

Передозировка может привести к развитию гипогликемии, поскольку препарат содержит сульфонілсечовину. Значительная передозировка или наличие сопутствующих факторов риска могут привести к развитию лактоацидоза (см. раздел «Особенности применения»), что требует выведения из организма лактата и метформина с помощью гемодиализа. Клиренс глибенкламида может быть длительным у пациентов с нарушенной функцией печени. За счет плотной связи с белками, глибенкламид не выводится во время гемодиализа.

Особые условия хранения

Не требует особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте! Категория отпуска. По рецепту.

Синонимы

ГЛИБЕНКЛАМИД+МЕТФОРМИН, ГЛИБОМЕТ, ДУОТРОЛ

Глюкованс цена в интернет аптеке

ГлюковансЦена
Глюкованс таблетки покрытые оболочкой 500мг/5мг №30256.8 грн
Глюкованс таблетки покрытые оболочкой 500мг/2,5мг №30грн
08004 08004