5-Фторурацил

Категории
Фильтр
Сортировка
нет в наличии
5-Фторурацил Эбеве концентрат для раствора для инфузий 500мг флакон №1

Обратите внимание!

Описание препарата 5-Фторурацил – это упрощенная авторская версия сайта a.com.ua.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ! ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВ'Я!

Инструкция 5-Фторурацил

Производитель

Эбеве

Страна происхождения

Австрия

Общее описание

Фторурацил – противоопухолевое средство из группы антиметаболитов. Как антагонист пиримидина он нарушает синтез ДНК и таким образом ингибирует деление клеток. Сам фторурацил не имеет антинеопластической активности. Противоопухолевое действие проявляется в организме после ферментной трансформации фторурацила в фосфорилированные формы – 5-фторуридин и 5-фтордезоксиуридин.

Форма выпуска и упаковка

1 флакон в картонной коробке; по 5 мл (250 мг) или 10 мл (500 мг) концентрата в ампуле из бесцветного стекла, 5 ампул в картонной коробке.

Лекарственная форма

Концентрат для раствора для инфузий. Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный или светло-желтый раствор.

Фармакологическое действие

Антинеопластические средства. Антиметаболиты. Структурные аналоги пиримидина. Код АТХ L01B C02.

Фармокинетика

Абсорбция Наблюдается большая интер - и інтраваріабельність показателей абсорбции фторурацила из желудочно-кишечного тракта после перорального приема. Фторурацил также подвергается метаболизму «первого прохождения» в печени. Биодоступность фторурацила составляет 0-80 %. Допускается только внутривенное и внутриартериальное введение фторурацила. Распределение После внутривенного введения фторурацил распределяется в организме, особенно в быстро пролиферирующих тканях, таких как костный мозг, слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта и новообразования. Фторурацил проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры. Объем распределения фторурацила составляет 0,12 л/кг массы тела, связывание с белками плазмы крови составляет примерно 10 %. Биотрансформация Метаболизм фторурацила происходит в печени и подобный метаболизма урацила. Происходит быстрая ферментная трансформация фторурацила в активный метаболит дигидро-5-фторурацил, период полувыведения которого значительно превышает период полувыведения фторурацила. При метаболизме также образуются нетоксичные соединения - диоксид углерода и мочевина. Элиминация Средний период полувыведения фторурацила из плазмы крови составляет 10-20 минут и зависит от дозы. Через 3 часа после внутривенного введения неизмененный фторурацил в плазме крови не обнаруживается. Фторурацил выводится преимущественно через легкие в виде диоксида углерода (60-80 %). Также фторурацил выводится почками в неизмененном виде (7-20 %), примерно 170-180 мл/мин. У пациентов с нарушениями функции почек фторурацил выводится медленнее.

Особые условия

Якіприроботізіншимицитотоксичнимипрепаратами,приманіпуляціяхз5-фторурацилом«Ебеве»необхіднододержуватисяправилбезпеки:користуватисязахиснимодягом(халатами,шапочками,масками,окулярамитаодноразовимирукавичками),приможливостіпрацювативспеціальновідведеномудляцієїметиприміщенні. Необхідноуникатипотрапляннярозчинівфторурацилунашкіруіслизовіоболонки.Якщожцетрапилось,їхслідретельнопромитиводоюзмилом.Припотрапляннірозчинівфторурацилувочіїхнеобхіднопромитивеликоюкількістюводиінегайнозвернутисязамедичноюдопомогою.Вагітниммедичнимпрацівникамнеможнапрацюватизпрепаратом. Інактивація:700°C;Натрійгіпохлорит(воднийрозчинnatriihypochlorosi),розведений10частинамиводи;КонцентрованийNaOHпротягомдекількохгодин. Готовийрозчинслідвикористовуватиодразупісляприготування. Зниженняефективностіврезультатіадсорбції5-фторурацилуусклянійтарідляінфузіїбулоописановлітературі. Сліддотримуватисярегламентівзповодженнятаутилізаціїцитостатиків. Невикористанийлікарськийзасібабозабрудненийматеріалслідутилізувативідповіднодомісцевихвимог. Лікування5-фторурацилом«Ебеве»слідздійснюватипіднаглядомкваліфікованоголікаря-онколога,якиймаєдосвідзастосуванняпотужнихантиметаболітів.Починатилікуванняфторурациломнеобхідновумовахстаціонару. Пошкодженнястіноккишечникупритерапіїфторурациломпотребуєсимптоматичноголікуваннязалежновідступенятяжкості,наприклад,відновленнявтратирідини.Діареюлегкогоступеняможнаконтролюватипротидіарейнимилікарськимизасобами.Однакцьогонедостатньодлялікуваннядіареїсередньогоступенятяжкостітатяжкоїдіареї. Передпризначеннямтерапіїфторурациломтапідчаснеїнеобхіднопроводитинаступніклінічніобстеження: щоденнийоглядротовоїпорожнинитаглоткидлявиявленняможливихознакураженняслизовоїоболонки; загальнийаналізкрові,включнозпідрахункомформенихелементівкровітатромбоцитівпередкожнимвведеннямфторурацилу; аналізбіохімічнихпоказниківводно-сольовогообміну; печінковіпроби; встановленнярівнівсечовоїкислоти; аналізкалунаприхованукров. Сліднегайноприпинитилікуванняпривиникненнітакихсимптомів:реакціївшлунково-кишковомутракті(стоматит,мукозит,діареятяжкогоступеня,блюваннятяжкогоступеня,виразки,кровотеча),лейкоцити<3000/мкл,тромбоцити<80000/мкл,побічніреакціїзбокуцентральноїнервовоїсистеми(утомучисліатаксіятатремор)тазбокусерцевоїсистеми. Лікуванняможебутипродовженелишепіслязникненняпобічнихреакційіякщозагальнийстанпацієнтацедозволяє.Присимптомахтяжкоїшлунково-кишкової,серцевоїабоневрологічноїтоксичностівідновленнятерапіїнерекомендується. Приодночасномузастосуванніфторурацилутапероральнихантикоагулянтівнеобхіднопроводитиретельниймоніторингпротромбіновогоіндексу(протромбінпоКвіку). Неможнапроводитивакцинаціюживимивакцинамипідчастерапіїфторурацилом.Уперіодлікуванняфторурациломслідуникатибудь-якихконтактівзлюдьми,якіотрималивакцинаціювідполіомієліту. Приадекватномулікуванніфторурациломзазвичайрозвиваєтьсялейкопенія.Мінімальнакількістьлейкоцитівзазвичайспостерігаєтьсяпередсьомимічотирнадцятимднямипершогокурсутерапії,алеінодімінімумможеспостерігатисячерез20днів.Кількістьлейкоцитівзазвичайнормалізуєтьсядотридцятогодня. Рекомендуєтьсящодняконтролюватикількістьтромбоцитівілейкоцитівіприпинятилікуванняуразізниженнякількостітромбоцитівдорівня<100x109/л,алейкоцитів-<3х109/л.Призменшеннікількостілейкоцитівнижче2х109/л,особливопринаявностігранулоцитопенії,рекомендуєтьсягоспіталізуватипацієнтівулікарнянийізоляторівживатизаходівдлязапобіганнярозвиткусистемнихінфекцій.Лікуваннятакожнеобхідноприпинятиприкровотечахікрововиливахбудь-якоїлокалізації. Фторурацилмаєвузький«коридорбезпеки»-різницяміжтерапевтичнимиітоксичнимидозаминезначна.Малоймовірно,щоможнадосягтитерапевтичногоефектубездеякоїтоксичноїдії,томунеобхідноретельновідбиратипацієнтівіпідбиратидози.Фторурацилнеобхіднозобережністюпризначатихворимзпорушеннямфункціїнирокабопечінки,атакожжовтяницею.Обережністьтакожнеобхіднаприлікуванніпацієнтів,уякихзпопередніхкурсівтерапіївиникавбільугрудях,атакожхворимзкардіологічнимизахворюваннямиванамнезі.Уразітяжкихкардіотоксичнихефектівлікуванняфторурациломтребаприпинити.Фторурацилможечинититоксичнудіюнасерцевусистемунавітьтихпацієнтів,уякихвідсутніпроявизахворюваньсерцяванамнезі. Особливаобережністьнеобхіднаприлікуванніпацієнтівгрупивисокогоризику(якіодержаливисокідозипроменевоїтерапіїнаділянкутаза,алкілуючіпрепарати,атакожпацієнтів,якіперенеслиадреналектоміюабогіпофізектомію). Прикомбінаціїзметотрексатомзметоюдосягненняоптимальноїефективностіметотрексатнеслідзастосовуватиза24годинидоприйому5-фторурацилу(ненавпаки!). ПацієнтиздефіцитомДПДабонизькоюактивністюдпд,незалежновідпричини(такожпіслязастосуванняДПД-інгібіторів,наприклад,енілурацилабопротивіруснийлікарськийзасібсорівудин)знаходятьсявгрупіособливовисокогоризикурозвиткутяжкихтастійкихпобічнихреакційпідчаслікування5-фторурацилом.Томурекомендуєтьсяпровестипочатковийскринінгактивностідпд.Якщопобічніреакціїтяжкогоступенявиникаютьневдовзіпісляпочаткулікування5-фторурацилом,слідрозглянутиімовірністьдефіцитудпд.ПацієнтівздефіцитомДПДнеслідлікувати5-фторурацилом. Черезможливістьвиникненняанафілактичноїреакціїмаютьбутизабезпеченізаходизконтролюшокупередзастосуванням5-фторурацила. 5-фторурацилможебутимутагенним.Пацієнтамчоловічоїстаті,якіпроходятьлікування5-фторурацилом,рекомендуєтьсянезачинатидитинупротягомлікуваннятапротягом6місяцівпіслялікування,тазвернутисязамедичнимирекомендаціямищодозбереженняспермичерезможливістьтяжкогопорушеннясперматогенезу.Пацієнтамжіночоїстатінеслідвагітнітипідчастерапіїзадопомогою5-фторурацилутаслідзастосовуватиефективнізасобиконтрацепції. Приплануваннідитинипісляприпиненнялікуваннярекомендуєтьсяотриматиконсультаціюгенетика. Пошкодженнястіноккишечникувимагаютьпроведеннясимптоматичноголікуваннязалежновідтяжкості,наприклад,заміщеннярідини.Діареялегкогоступеняможелікуватисязадопомогоюпротидіарейнихзасобів.Однакцьогонедостатньопридіареївідпомірногодотяжкогоступеня. Пацієнтівсліддодатковопопередитипроможливевиникненнястоматиту/мукозиту,діареїтакровотечі(зокремазбокушлунково-кишковоготракту).Привиникненніпершихсимптомівслідзвернутисядолікаря. Застосуванняуперіодвагітностіабогодуваннягруддю Вагітність.5-фторурацил«Ебеве»неможназастосовуватиуперіодвагітності.Жінкамрепродуктивноговікуслідзастосовуватиефективніконтрацептивнізаходи.Якщовагітністьнастаєпідчаслікування,рекомендуєтьсяотриматиконсультаціюгенетика.5-фторурацилспричиняєпотенційнотяжкепошкодженнядлядитинивутробіматері,якщойогозастосовуватиуперіодвагітності. Годуваннягруддю.Препаратнеможназастосовуватиуперіодгодуваннягруддю. Фертильність.Фторурацилможеспричинитинегативнийвпливнарепродуктивнусистему.Чоловікам,якіодержуютьтерапіюфторурацилом,нерекомендуєтьсязачинатидитинупідчаслікування,атакожпротягом6місяцівпіслязакінченнялікування.Чоловікамслідпорадитипередпочаткомлікуванняпроконсультуватисязфахівцямизприводукріоконсерваціїсперми,оскількизастосуванняфторурацилуможепризвестидонезворотногобезпліддя. Здатністьвпливатинашвидкістьреакціїприкеруванніавтотранспортомабороботізіншимимеханізмами Фторурацилможевикликатинудотуіблювання,такимчиномпорушуючиздатністькеруватитранспортнимизасобамиімеханізмами.Пацієнтамслідутриматисявідкеруванняавтотавідроботизіскладнимимеханізмами,якщовониотримуютьлікуванняфторурацилом.

Состав

действующее вещество: фторурацил (fluorouracil); 1 мл концентрата содержит 50 мг фторурацила; вспомогательные вещества: натрия гидроксид, вода для инъекций.

Показания

Адъювантное или паллиативное лечение: прогрессирующего колоректального рака; прогрессирующего рака желудка; прогрессирующего рака поджелудочной железы; прогрессирующего и/или метастатического рака молочной железы; прогрессирующие опухоли в области головы и шеи.

Противопоказания

Гиперчувствительность к фторурацилу или к любому из компонентов препарата. Значительные отклонения количества форменных элементов в крови. Угнетение функции костного мозга, особенно после лучевой терапии или лечения другими противоопухолевыми препаратами. Кровотечения. Тяжелые нарушения функции печени и/или почек. Тяжелые инфекционные заболевания (например, опоясывающий лишай, ветряная оспа). Стоматиты, изъязвления слизистой оболочки рта и желудочно-кишечного тракта. Псевдомембранозный энтероколит. Миелосупрессия. Тяжелая диарея. Сильное истощение (кахексия). Уровень билирубина в плазме крови > 85 мкмоль/л. В период лечения фторурацилом необходимо избегать вакцинации живыми вакцинами. Период беременности или кормления грудью. Фторурацил нельзя применять одновременно с бривудином, соривудином или с их аналогами. Бривудин, соривудин и аналоги - мощные ингибиторы фермента дигидропиримидиндегидрогеназы (ДПД), что разрушает фторурацил. Примечание: Пациентам с дефицитом фермента ДПД не следует назначать фторурацил.

Побочные действия

Найбільшпоширенимитасерйознимипобічнимиреакціямипризастосуванніфторурацилуєтоксичніефектизбокукістковогомозкутарозладизбокушлунково-кишковоготракту. Далінаведенікатегоріїчастотинебажанихреакцій: Дужечасто:?1/10;часто>1/100,<1/10;нечасто?1/1000,<1/100;рідко?1/10000,<1/1000;поодинокі<1/10000;частотаневідома(неможебутивстановленанаосновінаявнихданих). Інфекціїтаінвазії Нечасто:лихорадка. Частотаневідома:інфекційнізахворювання,сепсис. Збокусистемикровіталімфатичноїсистеми Дужечасто:мієлосупресія(одинздозолімітуючихпобічнихефектів),нейтропеніятатромбоцитопенія(обидвівідсередньогодовкрайтяжкогоступенятяжкості),лейкопенія,анемія,носовікровотечі,імуносупресія. Часто:фебрильнанейтропенія. Дужерідко:агранулоцитоз,панцитопения. Лейкопеніянайбільшевиражена9-14днівпіслязастосування;через30днівкількістьлейкоцитівзазвичайзновувнормі. Ступіньтяжкості(ступеніІ-IVзашкалоюНаціональногоінститутуракусша,NCI)мієлосупресіїзалежитьвідметодувведенняпрепарату(внутрішньовенно,болюснаін'єкціячивнутрішньовеннабезперервнаінфузія)тавідйогодозування.Нейтропеніярозвиваєтьсяпіслякожноготерапевтичногоциклузвнутрішньовеннимболюснимвведеннямфторурацилуувідповіднихдозах(максимальнезниженняпоказниківнейтрофілів:на9-14-й(-20-й)деньлікування;поверненнядонорми:зазвичайпісля30-годня). Збокуімунноїсистеми Дужечасто:імуносупресіязізбільшеннямчастотиінфекцій. Редко:генералізованіалергічніреакції,анафилаксия,анафілактичнийшок. Метаболічнірозлади Дужечасто:гиперурикемия. Розладипсихіки Редко:сплутаністьсвідомості. Збокунервовоїсистеми Нечасто:ністагм,головнийбіль,запаморочення,симптомихворобиПаркінсона,піраміднісимптоми,ейфорія,сонливість. Дужерідко:дисгезія,периферичнанейропатія.Булиповідомленняпросимптомилейкоенцефалопатії,включаючиатаксію,щоєоборотноюпіслянегайногоприпинення.Проблемизмовленням,гостриймозочковийсиндром,дизартрія,сплутаністьсвідомості,дезорієнтація,міастенія,афазія,судомиабокомаупацієнтів,якіотримуютьвисокідози5-фторурацилу,таупацієнтівздефіцитомдигідропіримідиндегідрогенази,ниркованедостатність. Збокуорганівзору Нечасто:надмірнасльозотечаістенозслізнихканалів,нечіткістьзору,порушеннярухуочей,невритзоровогонерва,диплопія,зниженнягостротизору,світлобоязнь,кон'юнктивіт,запаленняповік;ектропіон,спричиненийутвореннямрубців,тафіброзслізнихзалоз. Збокусерцевоїсистеми. Дужечасто:порушенняЕКГ,характернідляішемії. Часто:більвгруднійклітці,схожийнастенокардію. Нечасто:аритмія,інфарктміокарда,ішеміяміокарда,міокардит,серцеванедостатність,дилятативнакардіоміопатіятакардіогеннийшок. Одиночные:зупинкасерцятараптовийсерцевийлетальнийнаслідок. Кардіотоксичніпобічніефектипереважнорозвиваютьсяпідчасабопротягомдекількохгодинпісляпершоготерапевтичногоциклу. Пацієнтизужеіснуючоюішемічноюхворобоюсерцяабокардіоміопатієюмаютьбільшийризикрозвиткукардіотоксичнихпобічнихефектів. Збокусудинноїсистеми Нечасто:гипотония. Редко:церебральная,ішеміякишечникутапериферичнаішемія,синдромРейно,тромбоэмболия,тромбофлебит. Збокудихальноїсистеми Дужечасто:бронхоспазм. Збокушлунково-кишковоготракту Порушеннязбокушлунково-кишковоготрактуєдужечастимиіможутьзагрожуватижиттю. Дужечасто:мукозит(стоматит,фарингіт,езофагит,проктит),анорексія,водянистадіарея,нудота,блювання(можутьлікуватисязадопомогоюпротиблювальнихтапротидіарейнихзасобів,відповідно). Нечасто:обезвоживание,сепсис,желудочно-кишковівиразкитакровотеча,відторгненнянекротичнихмас. Булиповідомленняпропроктиттадіареютяжкогоступеня,нудотутаблюваннязпрогресуваннямвідлегкогододужетяжкогоступеня. Ступеньтяжкості(ступіньІ-IVзакласифікацієюНаціональногоІнститутураку)шлунково-кишковихпобічнихреакційзалежитьвіддозитаспособузастосування.Прибезперервнійв/вінфузіїстоматитбільшвірогідний,ніжмієлосупресія,щоєдозолімітуючимфактором. Спостерігалисярідковипадкипошкодженняклітинпечінкитаокремівипадкинекрозупечінки,інколизлетальнимнаслідком. Гепатобіліарнірозлади Нечасто:печінковийцитолітичнийсиндром. Дужерідко:некрозипечінки(часомлетальні),склерозжовчнихшляхів,холецистит. Збокушкіриіпідшкірнихтканин Дужечасто:алопеция,повільнезагоєнняран. Нечасто:дерматит,змінишкіри(зокремасухістьшкіри,тріщини,ерозії,еритема,висипання),свербіж,фоточутливість,шкірніалергічніреакції,пігментація,гіперпігментаціяабодепігментаціяувиглядісмугпоблизувен,змінинігтів(наприкладдифузнаповерхневапігментаціясиньогокольору,гіперпігментація,дистрофіянігтів),більтапотовщеннянігтьовоїплатини(пароніхія)таоніхоліз). Незвичнимускладненнямприболюсномувведеннівисокихдозіпритривалихбезперервнихінфузіяхфторурацилуєсиндромдолонно-підошовноїеритродизестезії.Синдромпочинаєтьсяздизестезіїдолоньтапідошов,щопрогресуєдопочервоніння,болю,лущеннятачутливості.Маємісцесупутнійсиметричнийнабряктаеритемадолоньтастоп.Такзваний«Долонно-підошовнийсиндром»пов'язанийздисестезієюпочервонінням,набряком,болемталущеннямшкіридолоньтапідошовівиникаєдужечастопіслябезперервногов/ввведенняічастопісляв/вболюсноїін'єкції. Збокукістково-м'язовоїсистемиісполучноїтканини Нечасто:некрозносовихкісток,м'язоваслабкість. Збокунирокісечовидільноїсистеми Нечасто:ниркованедостатність,гиперурикемия. Збокуендокринноїсистеми Неизвестно:підвищеннярівнязагальноготироксину(T4)ізагальноготрийодтироніну(T3)всироватцікровібезпідвищеннявільногот4ітиреотропінубезклінічнихознакгіпертиреозу. Збокурепродуктивноїсистеми Нечасто:порушеннясперматогенезутаовуляції. Ефектизагальногохарактеруімісцевіреакції Дужечасто:истощение,загальнаастенія,утомляемость,апатия,лихорадка. Лабораторніпоказники Поодинокі:відзначалисяпоодиноківипадкизбільшенняпротромбіновогочасуприкомбінованомузастосуванніфторурацилуіварфарину.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В медицинской литературе описывается комбинированная терапия фторурацилом в сочетании с кальция фолінатом (фоліновою кислотой). Клиническим следствием такого взаимодействия может быть тяжелая, иногда летальная диарея. О повышенное количество летальных случаев сообщалось, в частности, в связи с режимом применения в/в болюсной инъекции 600 мг 5-фторурацила на м2 поверхности тела 1 раз в неделю в комбинации с кальция фолінатом. Эффективность и токсичность терапии увеличивается в случае применения фторурацила в сочетании с другими цитотоксическими препаратами (циклофосфамидом, винкристином, метотрексатом, цисплатином, доксорубицином), інферноном-? или фоліновою кислотой. При комбинированной терапии в сочетании с другими препаратами, угнетающими функцию костного мозга, необходима коррекция доз фторурацила. Снижение доз также может быть нужно в случае сопутствующей или лучевой терапии. Фторурацил может усиливать проявления кожных лучевых поражений при лучевой терапии. Циметидин, метронидазол, аллопуринол и интерферон могут повысить уровень концентрации 5-фторурацила в плазме крови, что приводит к повышению токсичности 5-фторурацила. У женщин, которые принимали диуретик тиазидного типа дополнительно к циклофосфамида, метотрексата и фторурацила, наблюдалось снижение количества гранулоцитов, в большей степени, чем после аналогичных циклов цитостатиков без тіазиду. Сообщалось про отдельные случае снижения протромбина по Квиком у пациентов, которые принимали варфарин и дополнительно получали фторурацил в виде монотерапии или в комбинации с левамизолом. Кардиотоксичность антрациклінів может усиливаться при комбинированном применении с фторурацилом. Перед или во время лечения фторурацилом нельзя принимать аминофеназон, фенилбутазон и сульфонаміди. При одновременном назначении аллопуринола токсичность и эффективность терапии фторурацилом могут снижаться. Хлордиазепоксид, дисульфідам, гризеофульвин и изониазид могут повышать эффективность терапии фторурацилом. Фторурацил ослабляет общие защитные механизмы организма, поэтому иммунный ответ снижается. Применение живых вакцин в период лечения фторурацилом может привести к усилению репликации вируса. Сообщалось о развитии гемолико-уремического синдрома после длительного лечения фторурацилом в сочетании с митомицином. Левамизол может усиливать гепатотоксичность фторурацила. Вінорельбін в сочетании с фторурацилом и фоліновою кислотой может вызывать серьезные воспаления слизистых оболочек. Гемцитабин может увеличивать системную экспозицию фторурацила. Фермент дигидропиримидиндегидрогеназы (ДПД) играет важную роль в распаде фторурацила. Аналоги нуклеозидов, такие как бривудин и соривудин, могут привести к резкому повышению в плазме крови концентрации фторурацила или других фторпіримідинів и, тем самым, соответственно, повысить токсичность. По этой причине необходимо соблюдать минимум 4-недельного интервала между приемом фторурацила и бривудину, соривудину и их аналогов. В случае необходимости назначается исследование активности фермента ДПД до начала проведения терапии с применением 5-фторпіримідинів. В случае случайного применения бривудину пациентам, которые получают лечение фторурацилом, необходимо принять эффективные меры, чтобы уменьшить токсичность фторурацила. Рекомендуется немедленная госпитализация. Все мероприятия должны быть направлены на предотвращение системным инфекциям и дегидратации. При одновременном приеме фенитоина и фторурацила сообщалось о повышении в плазме крови уровня фенитоина, что приводило к появлению симптомов интоксикации фенитоином. У пациенток с раком молочной железы, получавших комбинацию с циклофосфамидом, метотрексатом, фторурацилом и тамоксифеном, наблюдался повышенный риск развития тромбоэмболических явлений. В случае одновременного применения вінорельбіну и фторурацила/фолінової кислоты может развиваться мукозит в тяжелой форме, приводящей к летальному исходу. Методы количественного определения билирубина и 5-гідроксиіндолоцтової кислоты в моче могут дать повышенные или ложно-положительные значения. Общие указания для цитостатиков. Цитостатики могут уменьшать образование антител после вакцинации против гриппа. Цитостатики могут увеличивать риск инфекции после вакцинации живыми вакцинами.

Передозировка

Симптомы Острые: психотические реакции, сонливость, усиление действия седативных препаратов, усиление токсического действия алкоголя. Если нужен седативный эффект, можно назначить диазепам внутривенно в малых дозах (например начиная с 5 мг) при постоянном мониторинге функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Хронические: угнетение функции костного мозга, вплоть до развития агранулоцитоза и критической тромбоцитопении, тенденция к кровотечениям, язвы желудочно-кишечного тракта, диарея, алопеция. Признаки интоксикации: следующие побочные реакции проявляются по мере роста передозировки: тошнота; рвота; диарея; тяжелое воспаление слизистых оболочек; образование язв желудочно-кишечного тракта и желудочно-кишечные кровотечения; миелосупрессия (тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз). Лечение Специфический антидот фторурацила неизвестный. С профилактической целью применять трансфузии лейкоцитарного или тромбоцитарного концентратов. Необходимо обеспечивать адекватную гидратацию и диурез, а также корректировать нарушения баланса электролитов. В гемодиализе обычно нет потребности. Пациент должен находиться под пристальным медицинским наблюдением для скорейшего выявления гематологических и поздних желудочно-кишечных осложнений. Дальнейшее лечение симптоматическое. В случае появления признаков интоксикации введение фторурацила следует немедленно прекратить. Следует начать симптоматические терапевтические мероприятия. Выраженную миелосупрессию следует лечить в условиях стационара. Терапия миелосупрессии включает, если необходимо, восстановления утерянных компонентов крови и антибактериальную терапию. Может потребоваться размещение пациента в асептической комнате. Мониторинг гематологических показателей следует проводить в течение 4 недель после того, как произошло передозировки. Если необходимо продолжить терапию с помощью 5-фторурацила, несмотря на побочные реакции со стороны нервной системы, следует назначать применение сосудорасширяющих средств для предупреждения спазмов коронарной артерии.

Особые условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 oC. Не охлаждать и не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Синонимы

ФЛУОРОУРАЦИЛ,5-ФТОРУРАЦИЛ "ЭБЕВЕ",ВИЗФЛУР,ФЛУОРОУРАЦИЛ,ФЛУРА-5,ФЛУРА-5-ЗДОРОВЬЕ,ФЛЮОРО-УРАЦИЛ РОШ,ФЛЮОРОУРАЦИЛ МЕДАК,ФЛЮОРОУРАЦИЛ-ТЕВА,ФТОРОЛЕК,ФТОРУРАЦИЛ,ФТОРУРАЦИЛ-ДАРНИЦА,ФТОРУРАЦИЛ-ЛЭНС,ЭФУДЕКС

08004 08004