Снодійні - ТОП 10 популярних препаратів

Оновлено:
09.01.2023
Перевірено
Снодійні - ТОП 10 популярних препаратів вересень 2021

Тут ми не будемо зараз обго­во­рю­ва­ти хто від­крив зна­чен­ня сно­видінь або фа­зи сну, це все не має нія­ко­го зна­чен­ня, коли ви страждаєте безсонням або вже два тижні лягаєте під ранок.

Найпоширені­ша при­чи­на по якій ми не мо­же­мо зас­ну­ти в зви­чай­но­му ре­жи­мі — це три­во­га, во­на мо­же бути при будь-яких змінах  житті, інтенсивному робочому графіку і подібному. Тут йде напруга пе­ре­рос­таю­ча у три­во­гу, при­найм­ні ми таким чи­ном роз­піз­нає­мо це по­чут­тя для се­бе. Три­вож­ність мо­же ви­ни­ка­ти на ґрун­ті на­ко­пи­чу­валь­но­го про­це­су різ­них дріб­них стре­сів або под­раз­ни­ків.

При по­шу­ку при­чин по­га­но­го сну або вза­га­лі йо­го від­сут­нос­ті, не за­бу­вай­те про на­ко­пи­чу­валь­ну влас­ти­вість на­шо­го орга­ніз­му. Буває ду­маєш, що вже не нер­вуєш з при­во­ду гор­до­ви­то­го і нас­тир­ли­во­го клієн­та з яким опра­цьо­ву­ва­ли ці­ка­вий проект і вже дав­но з ним  зв'я­зува­ли­ся, хоч він і дос­та­вив ку­пу неп­риєм­них емо­цій і стре­су, але це вже дав­но за­бу­то. Так, дав­но за­бу­те, як і той чо­ло­вік за­че­пив пле­чем на про­спе­кті, не особ­ли­во при­віт­на жін­ка на ре­сеп­ше­ні і ба­га­то іншо­го, яке за си­лою сприй­нят­ли­вос­ті те­пер мо­же і не да­ва­ти вам спа­ти за­раз.

Та­кож при­чи­на­ми без­сон­ня мо­жуть бу­ти пе­рельо­ти в міс­ця з ін­шим ча­со­вим поя­сом або змін­ний гра­фік ро­бо­ти день/ніч.
Зви­чай­но, і ще ці­ла ку­па інди­ві­дуаль­них ви­пад­ків і си­туа­цій, які ми зараз  са­мо не бу­де­мо роз­би­ра­ти, а пе­рей­де­мо до дій!

Усвідомлення
Необхідно зро­зу­мі­ти чи зруч­не вза­га­лі спа­ міс­це. Приєм­не прос­ти­рад­ло, зруч­на по­душ­ка і чи тепла ков­дра. Нес­ві­до­мо ми мо­же­мо пе­рес­та­ти лю­би­ти сон че­рез не­до­стат­ність ком­фор­ту.

Позиція
Ко­ли ви стражда­єте без­сон­ням або ста­ли спа­ти по 3-4 го­ди­ни на до­бу, то ля­гай­те як Вам зруч­но, не­хай на­віть і не зов­сім це пра­виль­но. Прив­ча­ти­ся до пра­виль­них по­ло­жень для сну пот­рібно, ко­ли ви доб­ре і спо­кій­но спи­те. І як тільки від­но­вить­ся сон, то обов'яз­ко­во бу­де­те спа­ти на спи­ні з пов­ніс­тю ви­рів­ня­ним ті­лом і при цьому без­сум­нів­но ру­ки бу­дуть уздовж ту­лу­ба.

Настройка
У душі перед сном  за­будь­те себе пох­ва­ли­ти. Знай­діть за день як мі­ні­мум 5 при­чин для цьо­го, мож­ливі прик­ла­ди:

  •  за­був(ла) ку­пи­ти по­ро­шок, який вже третій день ніяк не можу ку­пи­ти, за­бу­ваю;
  • неар­гу­мен­то­ва­ну кри­ти­ку ко­ле­ги не про­пус­тив (ла) че­рез се­бе;
  • пос­ту­пив­ся (лась) міс­цем  транс­пор­ті або маш­ині на до­ро­зі;
  • по­ба­жав (ла) у від­по­відь доб­ро­го дня;
  • по­лив (ла) какт­ус.

Дихання
І ви буде­те зди­во­ва­ні або част­ко­во роз­ча­ро­ва­ні,  ди­халь­ні прак­ти­ки дійс­но пра­цюють, зас­по­коюють і до­по­ма­га­ють вга­му­ва­ти наш нес­по­кій­ний ро­зум. На­лаш­ту­вав­шись, поч­ніть по­віль­но ди­ха­ти, че­рез рот або ніс абсо­лют­но не важ­ли­во, ро­біть як Вам зруч­но при цьо­му спро­буй­те від­чути пе­ре­су­ван­ня по­вітря по тілу, як воно че­рез гор­ло до­хо­дить до ле­ге­нів і на­зад. Три­вож­ні дум­ки ухо­дять і при­ходять,  звер­тай­те на них уваги, про­дов­жуй­те від­чу­ва­ти по­тік по­віт­ря  ті­лі. Хви­лин 10 та­кої прак­ти­ки крім того, що до­по­мо­жуть вам зас­ну­ти піс­ля бурх­ли­во­го або не­га­тив­но­го дня, але і одно­знач­но при­не­суть ці­ка­вий сон.

Дані реко­мен­да­ції, ко­рис­ні при по­чат­ко­вих ста­діях зби­то­го рит­му сну,  як­що у вас це вже три­ва­лий час і літр ка­ви в день вже не ря­тує, вам би по­ду­шеч­ку і тро­хи под­рі­ма­ти на­віть на хо­ду, то тут зви­чай­но пот­ріб­на серйоз­ні­ша до­по­мо­га. Ві­та­мі­ни і лег­ке сно­дій­не, на­віть силь­не, але в ма­лень­ких до­зу­ван­нях до­по­мо­же орга­ніз­му на­га­да­ти, як по­вин­ні йти спра­ви зі сном нас­прав­ді!

ТОП 10 снодійних препаратів від на­шої апте­ки:

НазваДіюча речовинаПоказанняВагітніРецептКраїна
Вита‑мелатонинмелатоніндля профілактики та лі­ку­ван­ня роз­ла­дів цир­кад­но­го рит­му «сон-неспання» при змі­ні ча­со­вих поя­сів; без­сон­ня у лю­дей літньо­го ві­ку; для під­ви­щен­ня ро­зу­мо­вої та фі­зич­ної пра­цез­дат­нос­ті, а та­кож по­лег­шен­ня стре­со­вих реа­кцій та деп­ре­сив­них станів.не застосо­вують у пе­ріод ва­гіт­нос­ті та го­ду­ван­ня груд­дюпо рецептуУкраїна
Седафитонпустирни­ка, гло­ду пло­ди, ко­рінь ва­ле­ріа­нинев­ро­тич­них роз­ла­дів лег­ко­го сту­пе­ня; лег­кі фор­ми без­сон­ня або рап­то­во­го ніч­но­го про­буд­жен­ня; на­па­ди го­лов­но­го бо­лю, які­вик­ли­ка­ні за­на­дто силь­ною нап­ру­гою; ней­ро­цир­ку­ля­то­рна дис­то­нія; арте­ріаль­на гі­пер­тен­зія I ста­дії.зас­то­со­вують у пе­ріод ва­гіт­нос­ті та го­ду­ван­ня груд­дюбез рецептаУкраїна
Донормилдоксиламінперіодичне без­сон­ня у до­рослих.можна застосо­ву­ва­ти у пе­рі­од ва­гіт­нос­ті піс­ля кон­суль­та­ції з лікарембез рецептаФранція
Сонобарбовалдоксиламін, ети­ло­вий ефір аль­фа-бро­мі­зо­ва­ле­ріа­но­вої кис­ло­ти, роз­чин мен­то­лу в мен­ти­ло­во­му ефі­рі ізо­ва­ле­ріа­но­вої кислотилі­ку­ва­ння без­сон­ня на фо­ні со­ма­то­фор­мної ве­ге­та­тив­ної дис­фу­нкції; нев­ро­тич­них роз­ла­дів, що суп­ро­вод­жуються без­сон­ням.пр­епа­рат не приз­на­чають  пе­ріод ва­гіт­нос­ті, не ре­ко­мен­дується зас­то­со­ву­ва­ти пре­па­рат в пе­ріод лак­та­ціїбез рецептаУкраїна
Сонмилдоксиламінпе­ріо­дич­не т тран­зи­тор­не без­сон­ня у до­рос­лих.мож­на зас­то­со­ву­ва­ти  пе­ріод ва­гіт­нос­ті піс­ля кон­сульта­ції з лі­ка­рем, не ре­ко­мен­дуєть­ся зас­то­со­ву­ва­ти лі­карсь­кий за­сіб у пе­ріод го­ду­ван­ня гру­ддюбез рецептаУкраїна
Леваналеванароз­ла­ди сну різ­ної етіо­ло­гії у до­рос­лих.не зас­то­со­вують у пе­ріод ва­гіт­нос­ті та го­ду­ван­ня груд­дюпо рецептуУкраїна
Сондоксдоксиламінпе­ріо­дич­не  тран­зи­тор­не без­сон­ня.мож­на зас­то­со­ву­ва­ти у пе­ріод ва­гіт­нос­ті піс­ля кон­сульта­ції з лі­ка­рем, не ре­комендується зас­то­со­ву­ва­ти лі­карський за­сіб у пе­ріод го­дуван­ня груд­дюбез рецептаУкраїна
Биосонтрави пасиф­ло­ри, док­си­ла­мінперіодичне тра­нзи­тор­не без­сон­ня.не застосовувати під час ва­гіт­нос­ті та в період годування груддюбез рецептаУкраїна
Селофензалеплонважка фор­ма по­рушен­ня сну, що вия­вляєть­ся ут­руд­нен­ням за­си­пан­ня.не зас­то­со­вують у пе­ріод ва­гіт­нос­ті та го­ду­ван­ня груд­дюбез рецептаПольща
Мелатонинмелатоніндля загально­го зміц­нен­ня орга­ніз­му, нор­ма­лі­зації сну, по­ліпшен­ня яко­сті і три­ва­лос­ті сну, під­ви­щен­ня ро­зу­мо­вої і фі­зич­ної ак­тив­нос­ті, має м'які зас­покій­ли­ві влас­ти­вос­ті.не зас­то­со­вують у пе­ріод ва­гіт­нос­ті та го­ду­ван­ня груд­дюбез рецептаУкраїна

 

Будьте здорові!

08004 08004